DAX Top Flop

DAX Gewinner und Verlierer im Überblick

DAX Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Siemens Energy 23,70 0,33 1,41 % 11:04 23,35 23,91 64,64 % 110,95 % -0,13 %
K
V
Symrise 112,60 1,10 0,99 % 11:01 111,50 112,80 5,38 % 10,94 % 23,63 %
K
V
Sartorius VZ 243,80 1,80 0,74 % 10:54 240,20 243,80 -33,26 % -27,93 % -27,68 %
K
V
Bayer 27,58 0,15 0,55 % 11:04 27,18 27,61 6,20 % -13,50 % -46,25 %
K
V
Merck 172,70 0,70 0,41 % 10:57 171,20 173,35 8,14 % 23,62 % 1,98 %
K
V
Beiersdorf 146,00 0,55 0,38 % 11:03 145,45 146,40 8,23 % 9,94 % 21,82 %
K
V
Daimler Truck Holding 37,42 0,13 0,35 % 11:04 37,17 37,55 -18,46 % 11,44 % 17,64 %
K
V
Deutsche Börse 181,35 0,50 0,28 % 10:52 180,05 181,55 -2,79 % 2,69 % 8,59 %
K
V
Mercedes-Benz Group 63,61 0,17 0,27 % 11:04 62,95 64,09 -12,43 % 0,20 % -14,31 %
K
V
Deutsche Telekom 22,56 0,03 0,13 % 11:04 22,43 22,60 4,88 % 3,87 % 19,49 %
K
V
Qiagen 40,37 0,05 0,12 % 10:52 40,12 40,46 -0,06 % -0,13 % -8,48 %
K
V
Vonovia 26,75 0,02 0,07 % 11:03 26,59 26,97 3,08 % -5,74 % 46,17 %
K
V
Porsche 70,58 0,00 0,00 % 11:03 69,28 71,60 -19,24 % -13,08 % -40,16 %

DAX Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Rheinmetall 487,40 -20,60 -4,06 % 11:05 461,00 510,40 10,55 % 70,36 % 96,37 %
K
V
Commerzbank 13,88 -0,53 -3,68 % 11:04 13,83 14,44 17,83 % 31,32 % 37,56 %
K
V
Siemens 167,60 -3,94 -2,30 % 11:04 167,30 172,26 -8,62 % 1,32 % 2,18 %
K
V
Infineon 37,16 -0,77 -2,03 % 10:58 37,16 38,07 9,29 % -2,91 % -3,09 %
K
V
Deutsche Bank 14,35 -0,26 -1,81 % 11:03 14,30 14,61 6,41 % 20,00 % 45,61 %
K
V
Covestro 49,98 -0,90 -1,77 % 11:04 49,80 51,10 4,32 % -3,51 % 22,38 %
K
V
Airbus 144,02 -2,34 -1,60 % 11:04 143,72 146,64 -10,37 % 2,67 % 10,99 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 38,13 -0,55 -1,42 % 11:04 38,08 38,87 -1,75 % -15,83 % -11,11 %
K
V
adidas 225,00 -2,90 -1,27 % 11:02 224,30 228,70 9,62 % 14,42 % 29,68 %
K
V
RWE 33,39 -0,42 -1,24 % 11:03 33,35 33,91 8,23 % -19,60 % -15,68 %
K
V
Brenntag 64,72 -0,78 -1,19 % 10:57 64,66 65,52 -17,97 % -20,26 % -12,87 %
K
V
Porsche Automobil 42,80 -0,49 -1,13 % 11:04 42,66 43,44 -8,86 % -11,46 % -25,69 %
K
V
Continental 58,24 -0,56 -0,95 % 10:59 57,82 59,28 -12,63 % -22,66 % -17,34 %
K
V
Hannover Rueck 228,90 -1,90 -0,82 % 11:00 227,80 231,00 -4,70 % 5,87 % 19,84 %
K
V
MTU Aero Engines 228,30 -1,60 -0,70 % 11:02 227,50 231,60 2,06 % 23,71 % -0,91 %
K
V
E.ON 12,26 -0,08 -0,61 % 11:04 12,21 12,38 -4,48 % -2,78 % 8,45 %
K
V
Münchener Rück 460,50 -2,80 -0,60 % 11:04 458,20 464,80 4,19 % 21,66 % 41,43 %
K
V
Heidelberg Materials 96,94 -0,38 -0,39 % 10:57 96,20 97,68 5,05 % 19,12 % 32,58 %
K
V
BASF 45,46 -0,14 -0,31 % 11:05 45,31 45,90 -6,70 % -5,18 % -2,48 %
K
V
Siemens Healthineers 53,96 -0,16 -0,30 % 10:54 53,76 54,42 -4,63 % 1,93 % 1,66 %
K
V
SAP 178,10 -0,54 -0,30 % 11:03 177,68 180,30 2,37 % 25,26 % 42,46 %
K
V
BMW 88,14 -0,26 -0,29 % 11:04 87,74 89,00 -16,53 % -14,11 % -21,13 %
K
V
Volkswagen Vz. 105,55 -0,30 -0,28 % 11:04 105,20 106,50 -6,43 % -8,49 % -19,13 %
K
V
Allianz 256,60 -0,70 -0,27 % 11:04 255,50 257,90 -2,95 % 7,12 % 22,75 %
K
V
Fresenius SE 29,75 -0,06 -0,20 % 11:04 29,69 29,98 18,29 % 3,98 % 17,40 %
K
V
Henkel 84,34 -0,16 -0,19 % 10:39 84,34 84,80 13,54 % 15,06 % 12,15 %
K
V
Zalando 22,55 -0,02 -0,09 % 10:56 22,20 22,73 1,12 % 1,44 % -11,57 %
K
V

DAX Gewinner 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Siemens Energy 98,24 % 23,70 23,37 23,35 23,91 0,33 1,41 %
K
V
Daimler Truck Holding 9,61 % 37,42 37,29 37,17 37,55 0,13 0,35 %
K
V
Beiersdorf 7,87 % 146,00 145,45 145,45 146,40 0,55 0,38 %
K
V
Rheinmetall 69,18 % 487,40 508,00 461,00 510,40 -20,60 -4,06 %
K
V
Hannover Rueck 6,27 % 228,90 230,80 227,80 231,00 -1,90 -0,82 %
K
V
Allianz 5,99 % 256,60 257,30 255,50 257,90 -0,70 -0,27 %
K
V
Fresenius SE 5,31 % 29,75 29,81 29,69 29,98 -0,06 -0,20 %
K
V
Zalando 4,30 % 22,55 22,57 22,20 22,73 -0,02 -0,09 %
K
V
Deutsche Telekom 3,96 % 22,56 22,53 22,43 22,60 0,03 0,13 %
K
V
Commerzbank 29,18 % 13,88 14,41 13,83 14,44 -0,53 -3,68 %
K
V
SAP 27,56 % 178,10 178,64 177,68 180,30 -0,54 -0,30 %
K
V
Münchener Rück 22,34 % 460,50 463,30 458,20 464,80 -2,80 -0,60 %
K
V
adidas 22,11 % 225,00 227,90 224,30 228,70 -2,90 -1,27 %
K
V
Airbus 2,89 % 144,02 146,36 143,72 146,64 -2,34 -1,60 %
K
V
Siemens Healthineers 2,24 % 53,96 54,12 53,76 54,42 -0,16 -0,30 %
K
V
Merck 19,97 % 172,70 172,00 171,20 173,35 0,70 0,41 %
K
V
Heidelberg Materials 19,77 % 96,94 97,32 96,20 97,68 -0,38 -0,39 %
K
V
MTU Aero Engines 16,69 % 228,30 229,90 227,50 231,60 -1,60 -0,70 %
K
V
Deutsche Bank 16,36 % 14,35 14,61 14,30 14,61 -0,26 -1,81 %
K
V
Henkel 15,95 % 84,34 84,50 84,34 84,80 -0,16 -0,19 %
K
V
Symrise 13,03 % 112,60 111,50 111,50 112,80 1,10 0,99 %
K
V
Mercedes-Benz Group 1,68 % 63,61 63,44 62,95 64,09 0,17 0,27 %
K
V
E.ON 0,78 % 12,26 12,33 12,21 12,38 -0,08 -0,61 %
K
V

DAX Verlierer 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Porsche Automobil -7,36 % 42,80 43,29 42,66 43,44 -0,49 -1,13 %
K
V
BASF -6,81 % 45,46 45,60 45,31 45,90 -0,14 -0,31 %
K
V
Vonovia -6,73 % 26,75 26,73 26,59 26,97 0,02 0,07 %
K
V
Volkswagen Vz. -5,57 % 105,55 105,85 105,20 106,50 -0,30 -0,28 %
K
V
Covestro -5,45 % 49,98 50,88 49,80 51,10 -0,90 -1,77 %
K
V
Sartorius VZ -26,52 % 243,80 242,00 240,20 243,80 1,80 0,74 %
K
V
Continental -24,25 % 58,24 58,80 57,82 59,28 -0,56 -0,95 %
K
V
Brenntag -22,04 % 64,72 65,50 64,66 65,52 -0,78 -1,19 %
K
V
Deutsche Börse -2,66 % 181,35 180,85 180,05 181,55 0,50 0,28 %
K
V
RWE -18,72 % 33,39 33,81 33,35 33,91 -0,42 -1,24 %
K
V
Bayer -18,04 % 27,58 27,43 27,18 27,61 0,15 0,55 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -15,08 % 38,13 38,68 38,08 38,87 -0,55 -1,42 %
K
V
BMW -12,65 % 88,14 88,40 87,74 89,00 -0,26 -0,29 %
K
V
Porsche -11,82 % 70,58 70,58 69,28 71,60 0,00 0,00 %
Infineon -1,54 % 37,16 37,93 37,16 38,07 -0,77 -2,03 %
K
V
Siemens -1,18 % 167,60 171,54 167,30 172,26 -3,94 -2,30 %
K
V
Qiagen -0,41 % 40,37 40,32 40,12 40,46 0,05 0,12 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
adidas 9,62 % 225,00 227,90 224,30 228,70 -2,90 -1,27 %
K
V
Infineon 9,29 % 37,16 37,93 37,16 38,07 -0,77 -2,03 %
K
V
Beiersdorf 8,23 % 146,00 145,45 145,45 146,40 0,55 0,38 %
K
V
RWE 8,23 % 33,39 33,81 33,35 33,91 -0,42 -1,24 %
K
V
Merck 8,14 % 172,70 172,00 171,20 173,35 0,70 0,41 %
K
V
Siemens Energy 64,64 % 23,70 23,37 23,35 23,91 0,33 1,41 %
K
V
Deutsche Bank 6,41 % 14,35 14,61 14,30 14,61 -0,26 -1,81 %
K
V
Bayer 6,20 % 27,58 27,43 27,18 27,61 0,15 0,55 %
K
V
Symrise 5,38 % 112,60 111,50 111,50 112,80 1,10 0,99 %
K
V
Heidelberg Materials 5,05 % 96,94 97,32 96,20 97,68 -0,38 -0,39 %
K
V
Deutsche Telekom 4,88 % 22,56 22,53 22,43 22,60 0,03 0,13 %
K
V
Covestro 4,32 % 49,98 50,88 49,80 51,10 -0,90 -1,77 %
K
V
Münchener Rück 4,19 % 460,50 463,30 458,20 464,80 -2,80 -0,60 %
K
V
Vonovia 3,08 % 26,75 26,73 26,59 26,97 0,02 0,07 %
K
V
SAP 2,37 % 178,10 178,64 177,68 180,30 -0,54 -0,30 %
K
V
MTU Aero Engines 2,06 % 228,30 229,90 227,50 231,60 -1,60 -0,70 %
K
V
Fresenius SE 18,29 % 29,75 29,81 29,69 29,98 -0,06 -0,20 %
K
V
Commerzbank 17,83 % 13,88 14,41 13,83 14,44 -0,53 -3,68 %
K
V
Henkel 13,54 % 84,34 84,50 84,34 84,80 -0,16 -0,19 %
K
V
Rheinmetall 10,55 % 487,40 508,00 461,00 510,40 -20,60 -4,06 %
K
V
Zalando 1,12 % 22,55 22,57 22,20 22,73 -0,02 -0,09 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Porsche Automobil -8,86 % 42,80 43,29 42,66 43,44 -0,49 -1,13 %
K
V
Siemens -8,62 % 167,60 171,54 167,30 172,26 -3,94 -2,30 %
K
V
BASF -6,70 % 45,46 45,60 45,31 45,90 -0,14 -0,31 %
K
V
Volkswagen Vz. -6,43 % 105,55 105,85 105,20 106,50 -0,30 -0,28 %
K
V
Hannover Rueck -4,70 % 228,90 230,80 227,80 231,00 -1,90 -0,82 %
K
V
Siemens Healthineers -4,63 % 53,96 54,12 53,76 54,42 -0,16 -0,30 %
K
V
E.ON -4,48 % 12,26 12,33 12,21 12,38 -0,08 -0,61 %
K
V
Sartorius VZ -33,26 % 243,80 242,00 240,20 243,80 1,80 0,74 %
K
V
Allianz -2,95 % 256,60 257,30 255,50 257,90 -0,70 -0,27 %
K
V
Deutsche Börse -2,79 % 181,35 180,85 180,05 181,55 0,50 0,28 %
K
V
Porsche -19,24 % 70,58 70,58 69,28 71,60 0,00 0,00 %
Daimler Truck Holding -18,46 % 37,42 37,29 37,17 37,55 0,13 0,35 %
K
V
Brenntag -17,97 % 64,72 65,50 64,66 65,52 -0,78 -1,19 %
K
V
BMW -16,53 % 88,14 88,40 87,74 89,00 -0,26 -0,29 %
K
V
Continental -12,63 % 58,24 58,80 57,82 59,28 -0,56 -0,95 %
K
V
Mercedes-Benz Group -12,43 % 63,61 63,44 62,95 64,09 0,17 0,27 %
K
V
Airbus -10,37 % 144,02 146,36 143,72 146,64 -2,34 -1,60 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -1,75 % 38,13 38,68 38,08 38,87 -0,55 -1,42 %
K
V
Qiagen -0,06 % 40,37 40,32 40,12 40,46 0,05 0,12 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Beiersdorf 9,94 % 146,00 145,45 145,45 146,40 0,55 0,38 %
K
V
Rheinmetall 70,36 % 487,40 508,00 461,00 510,40 -20,60 -4,06 %
K
V
Allianz 7,12 % 256,60 257,30 255,50 257,90 -0,70 -0,27 %
K
V
Hannover Rueck 5,87 % 228,90 230,80 227,80 231,00 -1,90 -0,82 %
K
V
Commerzbank 31,32 % 13,88 14,41 13,83 14,44 -0,53 -3,68 %
K
V
Fresenius SE 3,98 % 29,75 29,81 29,69 29,98 -0,06 -0,20 %
K
V
Deutsche Telekom 3,87 % 22,56 22,53 22,43 22,60 0,03 0,13 %
K
V
SAP 25,26 % 178,10 178,64 177,68 180,30 -0,54 -0,30 %
K
V
MTU Aero Engines 23,71 % 228,30 229,90 227,50 231,60 -1,60 -0,70 %
K
V
Merck 23,62 % 172,70 172,00 171,20 173,35 0,70 0,41 %
K
V
Münchener Rück 21,66 % 460,50 463,30 458,20 464,80 -2,80 -0,60 %
K
V
Deutsche Bank 20,00 % 14,35 14,61 14,30 14,61 -0,26 -1,81 %
K
V
Deutsche Börse 2,69 % 181,35 180,85 180,05 181,55 0,50 0,28 %
K
V
Airbus 2,67 % 144,02 146,36 143,72 146,64 -2,34 -1,60 %
K
V
Heidelberg Materials 19,12 % 96,94 97,32 96,20 97,68 -0,38 -0,39 %
K
V
Henkel 15,06 % 84,34 84,50 84,34 84,80 -0,16 -0,19 %
K
V
adidas 14,42 % 225,00 227,90 224,30 228,70 -2,90 -1,27 %
K
V
Siemens Energy 110,95 % 23,70 23,37 23,35 23,91 0,33 1,41 %
K
V
Daimler Truck Holding 11,44 % 37,42 37,29 37,17 37,55 0,13 0,35 %
K
V
Symrise 10,94 % 112,60 111,50 111,50 112,80 1,10 0,99 %
K
V
Siemens Healthineers 1,93 % 53,96 54,12 53,76 54,42 -0,16 -0,30 %
K
V
Zalando 1,44 % 22,55 22,57 22,20 22,73 -0,02 -0,09 %
K
V
Siemens 1,32 % 167,60 171,54 167,30 172,26 -3,94 -2,30 %
K
V
Mercedes-Benz Group 0,20 % 63,61 63,44 62,95 64,09 0,17 0,27 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Volkswagen Vz. -8,49 % 105,55 105,85 105,20 106,50 -0,30 -0,28 %
K
V
Vonovia -5,74 % 26,75 26,73 26,59 26,97 0,02 0,07 %
K
V
BASF -5,18 % 45,46 45,60 45,31 45,90 -0,14 -0,31 %
K
V
Covestro -3,51 % 49,98 50,88 49,80 51,10 -0,90 -1,77 %
K
V
Sartorius VZ -27,93 % 243,80 242,00 240,20 243,80 1,80 0,74 %
K
V
Continental -22,66 % 58,24 58,80 57,82 59,28 -0,56 -0,95 %
K
V
Brenntag -20,26 % 64,72 65,50 64,66 65,52 -0,78 -1,19 %
K
V
Infineon -2,91 % 37,16 37,93 37,16 38,07 -0,77 -2,03 %
K
V
E.ON -2,78 % 12,26 12,33 12,21 12,38 -0,08 -0,61 %
K
V
RWE -19,60 % 33,39 33,81 33,35 33,91 -0,42 -1,24 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -15,83 % 38,13 38,68 38,08 38,87 -0,55 -1,42 %
K
V
BMW -14,11 % 88,14 88,40 87,74 89,00 -0,26 -0,29 %
K
V
Bayer -13,50 % 27,58 27,43 27,18 27,61 0,15 0,55 %
K
V
Porsche -13,08 % 70,58 70,58 69,28 71,60 0,00 0,00 %
Porsche Automobil -11,46 % 42,80 43,29 42,66 43,44 -0,49 -1,13 %
K
V
Qiagen -0,13 % 40,37 40,32 40,12 40,46 0,05 0,12 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Rheinmetall 96,37 % 487,40 508,00 461,00 510,40 -20,60 -4,06 %
K
V
Deutsche Börse 8,59 % 181,35 180,85 180,05 181,55 0,50 0,28 %
K
V
E.ON 8,45 % 12,26 12,33 12,21 12,38 -0,08 -0,61 %
K
V
Vonovia 46,17 % 26,75 26,73 26,59 26,97 0,02 0,07 %
K
V
Deutsche Bank 45,61 % 14,35 14,61 14,30 14,61 -0,26 -1,81 %
K
V
SAP 42,46 % 178,10 178,64 177,68 180,30 -0,54 -0,30 %
K
V
Münchener Rück 41,43 % 460,50 463,30 458,20 464,80 -2,80 -0,60 %
K
V
Commerzbank 37,56 % 13,88 14,41 13,83 14,44 -0,53 -3,68 %
K
V
Heidelberg Materials 32,58 % 96,94 97,32 96,20 97,68 -0,38 -0,39 %
K
V
adidas 29,68 % 225,00 227,90 224,30 228,70 -2,90 -1,27 %
K
V
Symrise 23,63 % 112,60 111,50 111,50 112,80 1,10 0,99 %
K
V
Allianz 22,75 % 256,60 257,30 255,50 257,90 -0,70 -0,27 %
K
V
Covestro 22,38 % 49,98 50,88 49,80 51,10 -0,90 -1,77 %
K
V
Beiersdorf 21,82 % 146,00 145,45 145,45 146,40 0,55 0,38 %
K
V
Siemens 2,18 % 167,60 171,54 167,30 172,26 -3,94 -2,30 %
K
V
Hannover Rueck 19,84 % 228,90 230,80 227,80 231,00 -1,90 -0,82 %
K
V
Deutsche Telekom 19,49 % 22,56 22,53 22,43 22,60 0,03 0,13 %
K
V
Daimler Truck Holding 17,64 % 37,42 37,29 37,17 37,55 0,13 0,35 %
K
V
Fresenius SE 17,40 % 29,75 29,81 29,69 29,98 -0,06 -0,20 %
K
V
Henkel 12,15 % 84,34 84,50 84,34 84,80 -0,16 -0,19 %
K
V
Airbus 10,99 % 144,02 146,36 143,72 146,64 -2,34 -1,60 %
K
V
Merck 1,98 % 172,70 172,00 171,20 173,35 0,70 0,41 %
K
V
Siemens Healthineers 1,66 % 53,96 54,12 53,76 54,42 -0,16 -0,30 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Qiagen -8,48 % 40,37 40,32 40,12 40,46 0,05 0,12 %
K
V
Bayer -46,25 % 27,58 27,43 27,18 27,61 0,15 0,55 %
K
V
Porsche -40,16 % 70,58 70,58 69,28 71,60 0,00 0,00 %
Infineon -3,09 % 37,16 37,93 37,16 38,07 -0,77 -2,03 %
K
V
Sartorius VZ -27,68 % 243,80 242,00 240,20 243,80 1,80 0,74 %
K
V
Porsche Automobil -25,69 % 42,80 43,29 42,66 43,44 -0,49 -1,13 %
K
V
BMW -21,13 % 88,14 88,40 87,74 89,00 -0,26 -0,29 %
K
V
BASF -2,48 % 45,46 45,60 45,31 45,90 -0,14 -0,31 %
K
V
Volkswagen Vz. -19,13 % 105,55 105,85 105,20 106,50 -0,30 -0,28 %
K
V
Continental -17,34 % 58,24 58,80 57,82 59,28 -0,56 -0,95 %
K
V
RWE -15,68 % 33,39 33,81 33,35 33,91 -0,42 -1,24 %
K
V
Mercedes-Benz Group -14,31 % 63,61 63,44 62,95 64,09 0,17 0,27 %
K
V
Brenntag -12,87 % 64,72 65,50 64,66 65,52 -0,78 -1,19 %
K
V
Zalando -11,57 % 22,55 22,57 22,20 22,73 -0,02 -0,09 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -11,11 % 38,13 38,68 38,08 38,87 -0,55 -1,42 %
K
V
MTU Aero Engines -0,91 % 228,30 229,90 227,50 231,60 -1,60 -0,70 %
K
V
Siemens Energy -0,13 % 23,70 23,37 23,35 23,91 0,33 1,41 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Münchener Rück 97,39 % 460,50 463,30 458,20 464,80 -2,80 -0,60 %
K
V
Infineon 9,18 % 37,16 37,93 37,16 38,07 -0,77 -2,03 %
K
V
MTU Aero Engines 8,61 % 228,30 229,90 227,50 231,60 -1,60 -0,70 %
K
V
RWE 8,27 % 33,39 33,81 33,35 33,91 -0,42 -1,24 %
K
V
Hannover Rueck 60,52 % 228,90 230,80 227,80 231,00 -1,90 -0,82 %
K
V
SAP 50,55 % 178,10 178,64 177,68 180,30 -0,54 -0,30 %
K
V
Rheinmetall 466,74 % 487,40 508,00 461,00 510,40 -20,60 -4,06 %
K
V
Beiersdorf 44,99 % 146,00 145,45 145,45 146,40 0,55 0,38 %
K
V
Deutsche Börse 34,58 % 181,35 180,85 180,05 181,55 0,50 0,28 %
K
V
Heidelberg Materials 29,18 % 96,94 97,32 96,20 97,68 -0,38 -0,39 %
K
V
Airbus 28,04 % 144,02 146,36 143,72 146,64 -2,34 -1,60 %
K
V
Deutsche Telekom 26,77 % 22,56 22,53 22,43 22,60 0,03 0,13 %
K
V
Siemens 22,66 % 167,60 171,54 167,30 172,26 -3,94 -2,30 %
K
V
Deutsche Bank 22,63 % 14,35 14,61 14,30 14,61 -0,26 -1,81 %
K
V
E.ON 21,92 % 12,26 12,33 12,21 12,38 -0,08 -0,61 %
K
V
Allianz 18,17 % 256,60 257,30 255,50 257,90 -0,70 -0,27 %
K
V
Commerzbank 112,04 % 13,88 14,41 13,83 14,44 -0,53 -3,68 %
K
V
Siemens Healthineers 11,76 % 53,96 54,12 53,76 54,42 -0,16 -0,30 %
K
V
Merck 11,17 % 172,70 172,00 171,20 173,35 0,70 0,41 %
K
V
Symrise 0,99 % 112,60 111,50 111,50 112,80 1,10 0,99 %
K
V
Porsche 70,58 70,58 69,28 71,60 0,00 0,00 %
Daimler Truck Holding 37,42 37,29 37,17 37,55 0,13 0,35 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Covestro -9,09 % 49,98 50,88 49,80 51,10 -0,90 -1,77 %
K
V
Henkel -9,00 % 84,34 84,50 84,34 84,80 -0,16 -0,19 %
K
V
Zalando -75,93 % 22,55 22,57 22,20 22,73 -0,02 -0,09 %
K
V
BMW -6,91 % 88,14 88,40 87,74 89,00 -0,26 -0,29 %
K
V
Porsche Automobil -56,63 % 42,80 43,29 42,66 43,44 -0,49 -1,13 %
K
V
Volkswagen Vz. -54,84 % 105,55 105,85 105,20 106,50 -0,30 -0,28 %
K
V
Continental -50,14 % 58,24 58,80 57,82 59,28 -0,56 -0,95 %
K
V
Mercedes-Benz Group -5,00 % 63,61 63,44 62,95 64,09 0,17 0,27 %
K
V
Bayer -48,40 % 27,58 27,43 27,18 27,61 0,15 0,55 %
K
V
Vonovia -46,86 % 26,75 26,73 26,59 26,97 0,02 0,07 %
K
V
Sartorius VZ -40,97 % 243,80 242,00 240,20 243,80 1,80 0,74 %
K
V
Fresenius SE -34,18 % 29,75 29,81 29,69 29,98 -0,06 -0,20 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -33,22 % 38,13 38,68 38,08 38,87 -0,55 -1,42 %
K
V
BASF -32,92 % 45,46 45,60 45,31 45,90 -0,14 -0,31 %
K
V
Siemens Energy -3,30 % 23,70 23,37 23,35 23,91 0,33 1,41 %
K
V
adidas -24,18 % 225,00 227,90 224,30 228,70 -2,90 -1,27 %
K
V
Brenntag -14,73 % 64,72 65,50 64,66 65,52 -0,78 -1,19 %
K
V
Qiagen -0,86 % 40,37 40,32 40,12 40,46 0,05 0,12 %
K
V
Porsche 70,58 70,58 69,28 71,60 0,00 0,00 %
Daimler Truck Holding 37,42 37,29 37,17 37,55 0,13 0,35 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Merck 88,17 % 172,70 172,00 171,20 173,35 0,70 0,41 %
K
V
Siemens 68,51 % 167,60 171,54 167,30 172,26 -3,94 -2,30 %
K
V
Hannover Rueck 63,85 % 228,90 230,80 227,80 231,00 -1,90 -0,82 %
K
V
Mercedes-Benz Group 57,55 % 63,61 63,44 62,95 64,09 0,17 0,27 %
K
V
SAP 55,82 % 178,10 178,64 177,68 180,30 -0,54 -0,30 %
K
V
Brenntag 47,73 % 64,72 65,50 64,66 65,52 -0,78 -1,19 %
K
V
Siemens Healthineers 47,71 % 53,96 54,12 53,76 54,42 -0,16 -0,30 %
K
V
RWE 46,64 % 33,39 33,81 33,35 33,91 -0,42 -1,24 %
K
V
Deutsche Telekom 46,25 % 22,56 22,53 22,43 22,60 0,03 0,13 %
K
V
Deutsche Börse 44,10 % 181,35 180,85 180,05 181,55 0,50 0,28 %
K
V
BMW 40,42 % 88,14 88,40 87,74 89,00 -0,26 -0,29 %
K
V
Heidelberg Materials 40,09 % 96,94 97,32 96,20 97,68 -0,38 -0,39 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 39,19 % 38,13 38,68 38,08 38,87 -0,55 -1,42 %
K
V
Rheinmetall 373,20 % 487,40 508,00 461,00 510,40 -20,60 -4,06 %
K
V
Beiersdorf 36,13 % 146,00 145,45 145,45 146,40 0,55 0,38 %
K
V
Sartorius VZ 35,29 % 243,80 242,00 240,20 243,80 1,80 0,74 %
K
V
Symrise 27,26 % 112,60 111,50 111,50 112,80 1,10 0,99 %
K
V
Allianz 23,72 % 256,60 257,30 255,50 257,90 -0,70 -0,27 %
K
V
E.ON 23,28 % 12,26 12,33 12,21 12,38 -0,08 -0,61 %
K
V
Covestro 18,63 % 49,98 50,88 49,80 51,10 -0,90 -1,77 %
K
V
Airbus 17,09 % 144,02 146,36 143,72 146,64 -2,34 -1,60 %
K
V
Infineon 144,83 % 37,16 37,93 37,16 38,07 -0,77 -2,03 %
K
V
MTU Aero Engines 14,55 % 228,30 229,90 227,50 231,60 -1,60 -0,70 %
K
V
Deutsche Bank 134,94 % 14,35 14,61 14,30 14,61 -0,26 -1,81 %
K
V
Commerzbank 123,19 % 13,88 14,41 13,83 14,44 -0,53 -3,68 %
K
V
Qiagen 11,34 % 40,37 40,32 40,12 40,46 0,05 0,12 %
K
V
Münchener Rück 107,34 % 460,50 463,30 458,20 464,80 -2,80 -0,60 %
K
V
Porsche 70,58 70,58 69,28 71,60 0,00 0,00 %
Daimler Truck Holding 37,42 37,29 37,17 37,55 0,13 0,35 %
K
V
Siemens Energy 23,70 23,37 23,35 23,91 0,33 1,41 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Bayer -48,56 % 27,58 27,43 27,18 27,61 0,15 0,55 %
K
V
Continental -48,33 % 58,24 58,80 57,82 59,28 -0,56 -0,95 %
K
V
Zalando -39,04 % 22,55 22,57 22,20 22,73 -0,02 -0,09 %
K
V
Vonovia -37,96 % 26,75 26,73 26,59 26,97 0,02 0,07 %
K
V
Fresenius SE -35,51 % 29,75 29,81 29,69 29,98 -0,06 -0,20 %
K
V
Henkel -3,66 % 84,34 84,50 84,34 84,80 -0,16 -0,19 %
K
V
BASF -26,36 % 45,46 45,60 45,31 45,90 -0,14 -0,31 %
K
V
Volkswagen Vz. -25,92 % 105,55 105,85 105,20 106,50 -0,30 -0,28 %
K
V
Porsche Automobil -25,04 % 42,80 43,29 42,66 43,44 -0,49 -1,13 %
K
V
adidas -13,19 % 225,00 227,90 224,30 228,70 -2,90 -1,27 %
K
V
Porsche 70,58 70,58 69,28 71,60 0,00 0,00 %
Daimler Truck Holding 37,42 37,29 37,17 37,55 0,13 0,35 %
K
V
Siemens Energy 23,70 23,37 23,35 23,91 0,33 1,41 %
K
V

DAX Aktien Performance Vergleich

Loading ...
Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Siemens Energy 23,70 98,24 % 1,41 % 2,55 % -1,46 % 64,64 % 110,95 % -0,13 % -3,30 %
K
V
Daimler Truck Holding 37,42 9,61 % 0,35 % -7,01 % -9,17 % -18,46 % 11,44 % 17,64 %
K
V
Beiersdorf 146,00 7,87 % 0,38 % 2,17 % -0,51 % 8,23 % 9,94 % 21,82 % 44,99 % 36,13 %
K
V
Rheinmetall 487,40 69,18 % -4,06 % -7,06 % -9,74 % 10,55 % 70,36 % 96,37 % 466,74 % 373,20 %
K
V
Hannover Rueck 228,90 6,27 % -0,82 % -2,35 % -2,80 % -4,70 % 5,87 % 19,84 % 60,52 % 63,85 %
K
V
Allianz 256,60 5,99 % -0,27 % -2,77 % -3,39 % -2,95 % 7,12 % 22,75 % 18,17 % 23,72 %
K
V
Fresenius SE 29,75 5,31 % -0,20 % -2,11 % 3,80 % 18,29 % 3,98 % 17,40 % -34,18 % -35,51 %
K
V
Zalando 22,55 4,30 % -0,09 % -6,47 % -9,18 % 1,12 % 1,44 % -11,57 % -75,93 % -39,04 %
K
V
Deutsche Telekom 22,56 3,96 % 0,13 % -0,40 % 2,73 % 4,88 % 3,87 % 19,49 % 26,77 % 46,25 %
K
V
Commerzbank 13,88 29,18 % -3,68 % -8,95 % -0,14 % 17,83 % 31,32 % 37,56 % 112,04 % 123,19 %
K
V
SAP 178,10 27,56 % -0,30 % 0,32 % 1,17 % 2,37 % 25,26 % 42,46 % 50,55 % 55,82 %
K
V
Münchener Rück 460,50 22,34 % -0,60 % -0,22 % 3,09 % 4,19 % 21,66 % 41,43 % 97,39 % 107,34 %
K
V
adidas 225,00 22,11 % -1,27 % -2,60 % 0,36 % 9,62 % 14,42 % 29,68 % -24,18 % -13,19 %
K
V
Airbus 144,02 2,89 % -1,60 % -6,26 % -8,69 % -10,37 % 2,67 % 10,99 % 28,04 % 17,09 %
K
V
Siemens Healthineers 53,96 2,24 % -0,30 % -1,93 % 2,24 % -4,63 % 1,93 % 1,66 % 11,76 % 47,71 %
K
V
Merck 172,70 19,97 % 0,41 % 0,49 % 11,71 % 8,14 % 23,62 % 1,98 % 11,17 % 88,17 %
K
V
Heidelberg Materials 96,94 19,77 % -0,39 % 2,00 % -4,77 % 5,05 % 19,12 % 32,58 % 29,18 % 40,09 %
K
V
MTU Aero Engines 228,30 16,69 % -0,70 % -0,13 % -2,81 % 2,06 % 23,71 % -0,91 % 8,61 % 14,55 %
K
V
Deutsche Bank 14,35 16,36 % -1,81 % -5,82 % -9,26 % 6,41 % 20,00 % 45,61 % 22,63 % 134,94 %
K
V
Henkel 84,34 15,95 % -0,19 % 0,38 % 3,28 % 13,54 % 15,06 % 12,15 % -9,00 % -3,66 %
K
V
Symrise 112,60 13,03 % 0,99 % 2,50 % 10,18 % 5,38 % 10,94 % 23,63 % 0,99 % 27,26 %
K
V
Mercedes-Benz Group 63,61 1,68 % 0,27 % -3,28 % -6,73 % -12,43 % 0,20 % -14,31 % -5,00 % 57,55 %
K
V
E.ON 12,26 0,78 % -0,61 % -2,43 % -7,05 % -4,48 % -2,78 % 8,45 % 21,92 % 23,28 %
K
V
Porsche Automobil 42,80 -7,36 % -1,13 % -14,54 % -14,19 % -8,86 % -11,46 % -25,69 % -56,63 % -25,04 %
K
V
BASF 45,46 -6,81 % -0,31 % -3,16 % -6,92 % -6,70 % -5,18 % -2,48 % -32,92 % -26,36 %
K
V
Vonovia 26,75 -6,73 % 0,07 % -6,60 % -4,09 % 3,08 % -5,74 % 46,17 % -46,86 % -37,96 %
K
V
Volkswagen Vz. 105,55 -5,57 % -0,28 % -6,88 % -11,45 % -6,43 % -8,49 % -19,13 % -54,84 % -25,92 %
K
V
Covestro 49,98 -5,45 % -1,77 % 5,96 % 2,29 % 4,32 % -3,51 % 22,38 % -9,09 % 18,63 %
K
V
Sartorius VZ 243,80 -26,52 % 0,74 % -2,36 % -11,95 % -33,26 % -27,93 % -27,68 % -40,97 % 35,29 %
K
V
Continental 58,24 -24,25 % -0,95 % -5,21 % -6,16 % -12,63 % -22,66 % -17,34 % -50,14 % -48,33 %
K
V
Brenntag 64,72 -22,04 % -1,19 % -0,31 % -17,05 % -17,97 % -20,26 % -12,87 % -14,73 % 47,73 %
K
V
Deutsche Börse 181,35 -2,66 % 0,28 % -3,77 % -0,93 % -2,79 % 2,69 % 8,59 % 34,58 % 44,10 %
K
V
RWE 33,39 -18,72 % -1,24 % -4,27 % -3,13 % 8,23 % -19,60 % -15,68 % 8,27 % 46,64 %
K
V
Bayer 27,58 -18,04 % 0,55 % -2,48 % -6,52 % 6,20 % -13,50 % -46,25 % -48,40 % -48,56 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 38,13 -15,08 % -1,42 % -3,93 % -3,52 % -1,75 % -15,83 % -11,11 % -33,22 % 39,19 %
K
V
BMW 88,14 -12,65 % -0,29 % -3,61 % -14,76 % -16,53 % -14,11 % -21,13 % -6,91 % 40,42 %
K
V
Porsche 70,58 -11,82 % 0,00 % -7,20 % -16,14 % -19,24 % -13,08 % -40,16 %
Infineon 37,16 -1,54 % -2,03 % 1,47 % -0,07 % 9,29 % -2,91 % -3,09 % 9,18 % 144,83 %
K
V
Siemens 167,60 -1,18 % -2,30 % -4,71 % -10,74 % -8,62 % 1,32 % 2,18 % 22,66 % 68,51 %
K
V
Qiagen 40,37 -0,41 % 0,12 % -2,25 % -1,78 % -0,06 % -0,13 % -8,48 % -0,86 % 11,34 %
K
V

Top und Flop Aktien im DAX

Was sind die Top und Flop DAX Aktien des Jahres? Welche DAX Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im Deutschen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten DAX Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten DAX Aktien des Jahres. Die aktuell beste DAX Aktie 2024 ist ---. Die schlechteste DAX Aktie 2024 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im DAX am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top DAX Aktie und --- die Flop DAX Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene DAX Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer DAX Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte DAX Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den DAX erfahren?