DAX Top Flop

DAX Gewinner und Verlierer im Überblick

DAX Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Porsche Automobil 48,17 2,46 5,38 % 16:39 45,81 48,32 5,54 % -2,09 % -12,10 %
K
V
Mercedes-Benz Group 71,91 2,15 3,08 % 16:39 68,76 72,23 23,34 % 6,14 % -3,10 %
K
V
Sartorius VZ 342,40 10,20 3,07 % 16:31 331,50 346,00 20,39 % -2,45 % -18,53 %
K
V
adidas 187,28 5,28 2,90 % 16:39 182,72 187,90 0,01 % 1,42 % 33,98 %
K
V
SAP 167,12 4,46 2,74 % 16:39 163,18 168,00 18,98 % 33,35 % 53,94 %
K
V
Volkswagen Vz. 122,78 2,96 2,47 % 16:39 120,04 123,54 14,88 % 7,21 % -6,47 %
K
V
Deutsche Bank 12,24 0,28 2,34 % 16:39 12,03 12,33 10,37 % 24,39 % 6,79 %
K
V
Infineon 33,70 0,73 2,21 % 16:38 33,40 34,49 0,67 % 3,87 % -1,48 %
K
V
Merck 156,75 2,90 1,89 % 16:38 153,80 158,00 -1,91 % -0,95 % -14,65 %
K
V
Rheinmetall 403,20 7,30 1,84 % 16:39 397,00 404,30 38,37 % 61,86 % 62,25 %
K
V
Brenntag 83,10 1,48 1,81 % 16:38 82,32 83,20 7,61 % 15,07 % 15,74 %
K
V
Siemens Healthineers 54,30 0,86 1,61 % 16:35 53,72 54,46 5,77 % 19,05 % 8,60 %
K
V
MTU Aero Engines 217,20 3,10 1,45 % 16:39 212,30 220,30 15,53 % 5,74 % -5,57 %
K
V
Siemens 172,02 2,46 1,45 % 16:38 169,66 172,98 15,08 % 26,71 % 19,26 %
K
V
Allianz 254,80 3,50 1,39 % 16:39 251,40 255,95 10,47 % 15,03 % 17,42 %
K
V
Münchener Rück 418,80 5,60 1,36 % 16:38 413,90 420,10 8,16 % 17,08 % 28,94 %
K
V
BMW 105,72 1,42 1,36 % 16:39 104,54 107,00 12,03 % 6,08 % 7,36 %
K
V
Commerzbank 10,72 0,14 1,28 % 16:39 10,61 10,83 -2,81 % 4,59 % 0,19 %
K
V
Continental 74,70 0,90 1,22 % 16:25 74,02 75,00 8,36 % 6,81 % 9,21 %
K
V
Hannover Rueck 233,90 2,20 0,95 % 16:38 232,10 234,70 7,59 % 20,04 % 28,38 %
K
V
Vonovia 26,61 0,24 0,91 % 16:39 26,28 26,79 7,13 % 38,16 % 7,95 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 43,55 0,35 0,81 % 16:37 43,18 43,65 6,12 % 1,13 % 7,74 %
K
V
Deutsche Telekom 22,40 0,16 0,70 % 16:39 22,25 22,51 3,61 % 16,80 % 6,01 %
K
V
Beiersdorf 140,70 0,90 0,64 % 16:22 139,60 141,10 10,35 % 17,69 % 22,24 %
K
V
Airbus 147,40 0,84 0,57 % 16:38 145,92 147,88 10,40 % 14,62 % 20,11 %
K
V
Porsche 81,30 0,44 0,54 % 16:38 80,90 82,74 -8,07 % -20,95 % -28,56 %
BASF 46,52 0,19 0,41 % 16:37 46,23 47,30 6,83 % 1,72 % -11,22 %
K
V
Siemens Energy 13,90 0,06 0,40 % 16:38 13,71 14,00 27,93 % 7,46 % -23,79 %
K
V
Deutsche Börse 187,55 0,75 0,40 % 16:29 186,45 188,20 8,72 % 16,02 % 13,43 %
K
V
Qiagen 39,69 0,15 0,37 % 16:39 39,50 39,81 3,14 % -4,01 % -12,20 %
K
V
Covestro 47,56 0,11 0,23 % 16:31 47,35 47,93 0,36 % 0,21 % 15,44 %
K
V
Daimler Truck Holding 36,27 0,06 0,17 % 16:39 36,10 36,96 23,58 % 7,91 % 17,76 %
K
V

DAX Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Heidelberg Materials 87,14 -1,96 -2,20 % 16:39 85,60 90,02 20,56 % 15,05 % 36,24 %
K
V
Zalando 19,20 -0,33 -1,66 % 16:39 19,20 19,67 -16,70 % -28,49 % -49,88 %
K
V
E.ON 11,84 -0,19 -1,54 % 16:39 11,82 12,07 2,16 % 6,52 % 15,79 %
K
V
Fresenius SE 25,72 -0,38 -1,46 % 16:37 25,32 26,60 -7,25 % -12,19 % -6,81 %
K
V
RWE 31,02 -0,26 -0,83 % 16:38 30,99 31,54 -18,24 % -18,65 % -23,05 %
K
V
Henkel 71,00 -0,46 -0,64 % 16:34 70,94 71,76 0,11 % -0,89 % 2,84 %
K
V
Symrise 96,82 -0,38 -0,39 % 16:38 96,40 97,70 -5,17 % 9,43 % -1,47 %
K
V
Bayer 28,89 -0,02 -0,05 % 16:39 28,82 29,23 -12,08 % -42,50 % -51,13 %
K
V

DAX Gewinner 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Volkswagen Vz. 9,84 % 122,78 119,82 120,04 123,54 2,96 2,47 %
K
V
Merck 8,89 % 156,75 153,85 153,80 158,00 2,90 1,89 %
K
V
Hannover Rueck 8,59 % 233,90 231,70 232,10 234,70 2,20 0,95 %
K
V
Heidelberg Materials 7,66 % 87,14 89,10 85,60 90,02 -1,96 -2,20 %
K
V
Daimler Truck Holding 6,24 % 36,27 36,21 36,10 36,96 0,06 0,17 %
K
V
Airbus 5,30 % 147,40 146,56 145,92 147,88 0,84 0,57 %
K
V
Allianz 5,25 % 254,80 251,30 251,40 255,95 3,50 1,39 %
K
V
BMW 4,78 % 105,72 104,30 104,54 107,00 1,42 1,36 %
K
V
Porsche Automobil 4,26 % 48,17 45,71 45,81 48,32 2,46 5,38 %
K
V
Rheinmetall 39,95 % 403,20 395,90 397,00 404,30 7,30 1,84 %
K
V
Beiersdorf 3,95 % 140,70 139,80 139,60 141,10 0,90 0,64 %
K
V
Deutsche Telekom 3,23 % 22,40 22,24 22,25 22,51 0,16 0,70 %
K
V
Sartorius VZ 3,19 % 342,40 332,20 331,50 346,00 10,20 3,07 %
K
V
Siemens Healthineers 2,88 % 54,30 53,44 53,72 54,46 0,86 1,61 %
K
V
SAP 19,70 % 167,12 162,66 163,18 168,00 4,46 2,74 %
K
V
Siemens Energy 16,27 % 13,90 13,85 13,71 14,00 0,06 0,40 %
K
V
Mercedes-Benz Group 14,95 % 71,91 69,76 68,76 72,23 2,15 3,08 %
K
V
Münchener Rück 11,26 % 418,80 413,20 413,90 420,10 5,60 1,36 %
K
V
MTU Aero Engines 11,01 % 217,20 214,10 212,30 220,30 3,10 1,45 %
K
V
adidas 1,64 % 187,28 182,00 182,72 187,90 5,28 2,90 %
K
V
Porsche 1,57 % 81,30 80,86 80,90 82,74 0,44 0,54 %
Siemens 1,43 % 172,02 169,56 169,66 172,98 2,46 1,45 %
K
V
Deutsche Börse 0,67 % 187,55 186,80 186,45 188,20 0,75 0,40 %
K
V
Brenntag 0,10 % 83,10 81,62 82,32 83,20 1,48 1,81 %
K
V

DAX Verlierer 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Fresenius SE -8,96 % 25,72 26,10 25,32 26,60 -0,38 -1,46 %
K
V
Vonovia -7,22 % 26,61 26,37 26,28 26,79 0,24 0,91 %
K
V
BASF -4,63 % 46,52 46,33 46,23 47,30 0,19 0,41 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -3,01 % 43,55 43,20 43,18 43,65 0,35 0,81 %
K
V
RWE -24,49 % 31,02 31,28 30,99 31,54 -0,26 -0,83 %
K
V
Continental -2,84 % 74,70 73,80 74,02 75,00 0,90 1,22 %
K
V
Symrise -2,81 % 96,82 97,20 96,40 97,70 -0,38 -0,39 %
K
V
E.ON -2,67 % 11,84 12,02 11,82 12,07 -0,19 -1,54 %
K
V
Henkel -2,39 % 71,00 71,46 70,94 71,76 -0,46 -0,64 %
K
V
Qiagen -2,08 % 39,69 39,54 39,50 39,81 0,15 0,37 %
K
V
Bayer -14,15 % 28,89 28,91 28,82 29,23 -0,02 -0,05 %
K
V
Zalando -11,19 % 19,20 19,53 19,20 19,67 -0,33 -1,66 %
K
V
Infineon -10,70 % 33,70 32,97 33,40 34,49 0,73 2,21 %
K
V
Covestro -10,03 % 47,56 47,45 47,35 47,93 0,11 0,23 %
K
V
Deutsche Bank -0,75 % 12,24 11,96 12,03 12,33 0,28 2,34 %
K
V
Commerzbank -0,23 % 10,72 10,59 10,61 10,83 0,14 1,28 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Deutsche Börse 8,72 % 187,55 186,80 186,45 188,20 0,75 0,40 %
K
V
Continental 8,36 % 74,70 73,80 74,02 75,00 0,90 1,22 %
K
V
Münchener Rück 8,16 % 418,80 413,20 413,90 420,10 5,60 1,36 %
K
V
Brenntag 7,61 % 83,10 81,62 82,32 83,20 1,48 1,81 %
K
V
Hannover Rueck 7,59 % 233,90 231,70 232,10 234,70 2,20 0,95 %
K
V
Vonovia 7,13 % 26,61 26,37 26,28 26,79 0,24 0,91 %
K
V
BASF 6,83 % 46,52 46,33 46,23 47,30 0,19 0,41 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 6,12 % 43,55 43,20 43,18 43,65 0,35 0,81 %
K
V
Siemens Healthineers 5,77 % 54,30 53,44 53,72 54,46 0,86 1,61 %
K
V
Porsche Automobil 5,54 % 48,17 45,71 45,81 48,32 2,46 5,38 %
K
V
Rheinmetall 38,37 % 403,20 395,90 397,00 404,30 7,30 1,84 %
K
V
Deutsche Telekom 3,61 % 22,40 22,24 22,25 22,51 0,16 0,70 %
K
V
Qiagen 3,14 % 39,69 39,54 39,50 39,81 0,15 0,37 %
K
V
Siemens Energy 27,93 % 13,90 13,85 13,71 14,00 0,06 0,40 %
K
V
Daimler Truck Holding 23,58 % 36,27 36,21 36,10 36,96 0,06 0,17 %
K
V
Mercedes-Benz Group 23,34 % 71,91 69,76 68,76 72,23 2,15 3,08 %
K
V
Heidelberg Materials 20,56 % 87,14 89,10 85,60 90,02 -1,96 -2,20 %
K
V
Sartorius VZ 20,39 % 342,40 332,20 331,50 346,00 10,20 3,07 %
K
V
E.ON 2,16 % 11,84 12,02 11,82 12,07 -0,19 -1,54 %
K
V
SAP 18,98 % 167,12 162,66 163,18 168,00 4,46 2,74 %
K
V
MTU Aero Engines 15,53 % 217,20 214,10 212,30 220,30 3,10 1,45 %
K
V
Siemens 15,08 % 172,02 169,56 169,66 172,98 2,46 1,45 %
K
V
Volkswagen Vz. 14,88 % 122,78 119,82 120,04 123,54 2,96 2,47 %
K
V
BMW 12,03 % 105,72 104,30 104,54 107,00 1,42 1,36 %
K
V
Allianz 10,47 % 254,80 251,30 251,40 255,95 3,50 1,39 %
K
V
Airbus 10,40 % 147,40 146,56 145,92 147,88 0,84 0,57 %
K
V
Deutsche Bank 10,37 % 12,24 11,96 12,03 12,33 0,28 2,34 %
K
V
Beiersdorf 10,35 % 140,70 139,80 139,60 141,10 0,90 0,64 %
K
V
Infineon 0,67 % 33,70 32,97 33,40 34,49 0,73 2,21 %
K
V
Covestro 0,36 % 47,56 47,45 47,35 47,93 0,11 0,23 %
K
V
Henkel 0,11 % 71,00 71,46 70,94 71,76 -0,46 -0,64 %
K
V
adidas 0,01 % 187,28 182,00 182,72 187,90 5,28 2,90 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Porsche -8,07 % 81,30 80,86 80,90 82,74 0,44 0,54 %
Fresenius SE -7,25 % 25,72 26,10 25,32 26,60 -0,38 -1,46 %
K
V
Symrise -5,17 % 96,82 97,20 96,40 97,70 -0,38 -0,39 %
K
V
Commerzbank -2,81 % 10,72 10,59 10,61 10,83 0,14 1,28 %
K
V
RWE -18,24 % 31,02 31,28 30,99 31,54 -0,26 -0,83 %
K
V
Zalando -16,70 % 19,20 19,53 19,20 19,67 -0,33 -1,66 %
K
V
Bayer -12,08 % 28,89 28,91 28,82 29,23 -0,02 -0,05 %
K
V
Merck -1,91 % 156,75 153,85 153,80 158,00 2,90 1,89 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Symrise 9,43 % 96,82 97,20 96,40 97,70 -0,38 -0,39 %
K
V
Daimler Truck Holding 7,91 % 36,27 36,21 36,10 36,96 0,06 0,17 %
K
V
Siemens Energy 7,46 % 13,90 13,85 13,71 14,00 0,06 0,40 %
K
V
Volkswagen Vz. 7,21 % 122,78 119,82 120,04 123,54 2,96 2,47 %
K
V
Rheinmetall 61,86 % 403,20 395,90 397,00 404,30 7,30 1,84 %
K
V
Continental 6,81 % 74,70 73,80 74,02 75,00 0,90 1,22 %
K
V
E.ON 6,52 % 11,84 12,02 11,82 12,07 -0,19 -1,54 %
K
V
Mercedes-Benz Group 6,14 % 71,91 69,76 68,76 72,23 2,15 3,08 %
K
V
BMW 6,08 % 105,72 104,30 104,54 107,00 1,42 1,36 %
K
V
MTU Aero Engines 5,74 % 217,20 214,10 212,30 220,30 3,10 1,45 %
K
V
Commerzbank 4,59 % 10,72 10,59 10,61 10,83 0,14 1,28 %
K
V
Vonovia 38,16 % 26,61 26,37 26,28 26,79 0,24 0,91 %
K
V
SAP 33,35 % 167,12 162,66 163,18 168,00 4,46 2,74 %
K
V
Infineon 3,87 % 33,70 32,97 33,40 34,49 0,73 2,21 %
K
V
Siemens 26,71 % 172,02 169,56 169,66 172,98 2,46 1,45 %
K
V
Deutsche Bank 24,39 % 12,24 11,96 12,03 12,33 0,28 2,34 %
K
V
Hannover Rueck 20,04 % 233,90 231,70 232,10 234,70 2,20 0,95 %
K
V
Siemens Healthineers 19,05 % 54,30 53,44 53,72 54,46 0,86 1,61 %
K
V
Beiersdorf 17,69 % 140,70 139,80 139,60 141,10 0,90 0,64 %
K
V
Münchener Rück 17,08 % 418,80 413,20 413,90 420,10 5,60 1,36 %
K
V
Deutsche Telekom 16,80 % 22,40 22,24 22,25 22,51 0,16 0,70 %
K
V
Deutsche Börse 16,02 % 187,55 186,80 186,45 188,20 0,75 0,40 %
K
V
Brenntag 15,07 % 83,10 81,62 82,32 83,20 1,48 1,81 %
K
V
Heidelberg Materials 15,05 % 87,14 89,10 85,60 90,02 -1,96 -2,20 %
K
V
Allianz 15,03 % 254,80 251,30 251,40 255,95 3,50 1,39 %
K
V
Airbus 14,62 % 147,40 146,56 145,92 147,88 0,84 0,57 %
K
V
BASF 1,72 % 46,52 46,33 46,23 47,30 0,19 0,41 %
K
V
adidas 1,42 % 187,28 182,00 182,72 187,90 5,28 2,90 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 1,13 % 43,55 43,20 43,18 43,65 0,35 0,81 %
K
V
Covestro 0,21 % 47,56 47,45 47,35 47,93 0,11 0,23 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Bayer -42,50 % 28,89 28,91 28,82 29,23 -0,02 -0,05 %
K
V
Qiagen -4,01 % 39,69 39,54 39,50 39,81 0,15 0,37 %
K
V
Zalando -28,49 % 19,20 19,53 19,20 19,67 -0,33 -1,66 %
K
V
Porsche -20,95 % 81,30 80,86 80,90 82,74 0,44 0,54 %
Sartorius VZ -2,45 % 342,40 332,20 331,50 346,00 10,20 3,07 %
K
V
Porsche Automobil -2,09 % 48,17 45,71 45,81 48,32 2,46 5,38 %
K
V
RWE -18,65 % 31,02 31,28 30,99 31,54 -0,26 -0,83 %
K
V
Fresenius SE -12,19 % 25,72 26,10 25,32 26,60 -0,38 -1,46 %
K
V
Merck -0,95 % 156,75 153,85 153,80 158,00 2,90 1,89 %
K
V
Henkel -0,89 % 71,00 71,46 70,94 71,76 -0,46 -0,64 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Continental 9,21 % 74,70 73,80 74,02 75,00 0,90 1,22 %
K
V
Siemens Healthineers 8,60 % 54,30 53,44 53,72 54,46 0,86 1,61 %
K
V
Vonovia 7,95 % 26,61 26,37 26,28 26,79 0,24 0,91 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 7,74 % 43,55 43,20 43,18 43,65 0,35 0,81 %
K
V
BMW 7,36 % 105,72 104,30 104,54 107,00 1,42 1,36 %
K
V
Rheinmetall 62,25 % 403,20 395,90 397,00 404,30 7,30 1,84 %
K
V
Deutsche Bank 6,79 % 12,24 11,96 12,03 12,33 0,28 2,34 %
K
V
Deutsche Telekom 6,01 % 22,40 22,24 22,25 22,51 0,16 0,70 %
K
V
SAP 53,94 % 167,12 162,66 163,18 168,00 4,46 2,74 %
K
V
Heidelberg Materials 36,24 % 87,14 89,10 85,60 90,02 -1,96 -2,20 %
K
V
adidas 33,98 % 187,28 182,00 182,72 187,90 5,28 2,90 %
K
V
Münchener Rück 28,94 % 418,80 413,20 413,90 420,10 5,60 1,36 %
K
V
Hannover Rueck 28,38 % 233,90 231,70 232,10 234,70 2,20 0,95 %
K
V
Beiersdorf 22,24 % 140,70 139,80 139,60 141,10 0,90 0,64 %
K
V
Airbus 20,11 % 147,40 146,56 145,92 147,88 0,84 0,57 %
K
V
Henkel 2,84 % 71,00 71,46 70,94 71,76 -0,46 -0,64 %
K
V
Siemens 19,26 % 172,02 169,56 169,66 172,98 2,46 1,45 %
K
V
Daimler Truck Holding 17,76 % 36,27 36,21 36,10 36,96 0,06 0,17 %
K
V
Allianz 17,42 % 254,80 251,30 251,40 255,95 3,50 1,39 %
K
V
E.ON 15,79 % 11,84 12,02 11,82 12,07 -0,19 -1,54 %
K
V
Brenntag 15,74 % 83,10 81,62 82,32 83,20 1,48 1,81 %
K
V
Covestro 15,44 % 47,56 47,45 47,35 47,93 0,11 0,23 %
K
V
Deutsche Börse 13,43 % 187,55 186,80 186,45 188,20 0,75 0,40 %
K
V
Commerzbank 0,19 % 10,72 10,59 10,61 10,83 0,14 1,28 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Fresenius SE -6,81 % 25,72 26,10 25,32 26,60 -0,38 -1,46 %
K
V
Volkswagen Vz. -6,47 % 122,78 119,82 120,04 123,54 2,96 2,47 %
K
V
Bayer -51,13 % 28,89 28,91 28,82 29,23 -0,02 -0,05 %
K
V
MTU Aero Engines -5,57 % 217,20 214,10 212,30 220,30 3,10 1,45 %
K
V
Zalando -49,88 % 19,20 19,53 19,20 19,67 -0,33 -1,66 %
K
V
Mercedes-Benz Group -3,10 % 71,91 69,76 68,76 72,23 2,15 3,08 %
K
V
Porsche -28,56 % 81,30 80,86 80,90 82,74 0,44 0,54 %
Siemens Energy -23,79 % 13,90 13,85 13,71 14,00 0,06 0,40 %
K
V
RWE -23,05 % 31,02 31,28 30,99 31,54 -0,26 -0,83 %
K
V
Sartorius VZ -18,53 % 342,40 332,20 331,50 346,00 10,20 3,07 %
K
V
Merck -14,65 % 156,75 153,85 153,80 158,00 2,90 1,89 %
K
V
Qiagen -12,20 % 39,69 39,54 39,50 39,81 0,15 0,37 %
K
V
Porsche Automobil -12,10 % 48,17 45,71 45,81 48,32 2,46 5,38 %
K
V
BASF -11,22 % 46,52 46,33 46,23 47,30 0,19 0,41 %
K
V
Infineon -1,48 % 33,70 32,97 33,40 34,49 0,73 2,21 %
K
V
Symrise -1,47 % 96,82 97,20 96,40 97,70 -0,38 -0,39 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Münchener Rück 76,19 % 418,80 413,20 413,90 420,10 5,60 1,36 %
K
V
Beiersdorf 66,27 % 140,70 139,80 139,60 141,10 0,90 0,64 %
K
V
Hannover Rueck 65,89 % 233,90 231,70 232,10 234,70 2,20 0,95 %
K
V
SAP 61,06 % 167,12 162,66 163,18 168,00 4,46 2,74 %
K
V
Airbus 54,70 % 147,40 146,56 145,92 147,88 0,84 0,57 %
K
V
Deutsche Telekom 51,05 % 22,40 22,24 22,25 22,51 0,16 0,70 %
K
V
BMW 49,05 % 105,72 104,30 104,54 107,00 1,42 1,36 %
K
V
Rheinmetall 382,64 % 403,20 395,90 397,00 404,30 7,30 1,84 %
K
V
E.ON 38,80 % 11,84 12,02 11,82 12,07 -0,19 -1,54 %
K
V
Deutsche Börse 37,75 % 187,55 186,80 186,45 188,20 0,75 0,40 %
K
V
Heidelberg Materials 31,39 % 87,14 89,10 85,60 90,02 -1,96 -2,20 %
K
V
Siemens 30,91 % 172,02 169,56 169,66 172,98 2,46 1,45 %
K
V
Allianz 30,39 % 254,80 251,30 251,40 255,95 3,50 1,39 %
K
V
Mercedes-Benz Group 28,65 % 71,91 69,76 68,76 72,23 2,15 3,08 %
K
V
Brenntag 26,29 % 83,10 81,62 82,32 83,20 1,48 1,81 %
K
V
Deutsche Bank 24,33 % 12,24 11,96 12,03 12,33 0,28 2,34 %
K
V
Siemens Healthineers 16,31 % 54,30 53,44 53,72 54,46 0,86 1,61 %
K
V
Merck 13,14 % 156,75 153,85 153,80 158,00 2,90 1,89 %
K
V
MTU Aero Engines 11,67 % 217,20 214,10 212,30 220,30 3,10 1,45 %
K
V
Commerzbank 103,88 % 10,72 10,59 10,61 10,83 0,14 1,28 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 1,75 % 43,55 43,20 43,18 43,65 0,35 0,81 %
K
V
Porsche 81,30 80,86 80,90 82,74 0,44 0,54 %
Daimler Truck Holding 36,27 36,21 36,10 36,96 0,06 0,17 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Zalando -78,93 % 19,20 19,53 19,20 19,67 -0,33 -1,66 %
K
V
Siemens Energy -55,84 % 13,90 13,85 13,71 14,00 0,06 0,40 %
K
V
Infineon -5,46 % 33,70 32,97 33,40 34,49 0,73 2,21 %
K
V
Vonovia -46,96 % 26,61 26,37 26,28 26,79 0,24 0,91 %
K
V
Bayer -46,24 % 28,89 28,91 28,82 29,23 -0,02 -0,05 %
K
V
adidas -35,78 % 187,28 182,00 182,72 187,90 5,28 2,90 %
K
V
BASF -32,50 % 46,52 46,33 46,23 47,30 0,19 0,41 %
K
V
Symrise -3,52 % 96,82 97,20 96,40 97,70 -0,38 -0,39 %
K
V
Continental -29,26 % 74,70 73,80 74,02 75,00 0,90 1,22 %
K
V
Volkswagen Vz. -29,21 % 122,78 119,82 120,04 123,54 2,96 2,47 %
K
V
Fresenius SE -28,52 % 25,72 26,10 25,32 26,60 -0,38 -1,46 %
K
V
Porsche Automobil -26,75 % 48,17 45,71 45,81 48,32 2,46 5,38 %
K
V
Sartorius VZ -26,43 % 342,40 332,20 331,50 346,00 10,20 3,07 %
K
V
Covestro -20,41 % 47,56 47,45 47,35 47,93 0,11 0,23 %
K
V
RWE -2,70 % 31,02 31,28 30,99 31,54 -0,26 -0,83 %
K
V
Henkel -15,13 % 71,00 71,46 70,94 71,76 -0,46 -0,64 %
K
V
Qiagen -14,71 % 39,69 39,54 39,50 39,81 0,15 0,37 %
K
V
Porsche 81,30 80,86 80,90 82,74 0,44 0,54 %
Daimler Truck Holding 36,27 36,21 36,10 36,96 0,06 0,17 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Siemens 89,69 % 172,02 169,56 169,66 172,98 2,46 1,45 %
K
V
Brenntag 87,88 % 83,10 81,62 82,32 83,20 1,48 1,81 %
K
V
Hannover Rueck 79,78 % 233,90 231,70 232,10 234,70 2,20 0,95 %
K
V
SAP 74,90 % 167,12 162,66 163,18 168,00 4,46 2,74 %
K
V
Infineon 71,54 % 33,70 32,97 33,40 34,49 0,73 2,21 %
K
V
Deutsche Börse 67,16 % 187,55 186,80 186,45 188,20 0,75 0,40 %
K
V
Mercedes-Benz Group 63,69 % 71,91 69,76 68,76 72,23 2,15 3,08 %
K
V
Merck 62,87 % 156,75 153,85 153,80 158,00 2,90 1,89 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 62,08 % 43,55 43,20 43,18 43,65 0,35 0,81 %
K
V
Commerzbank 61,30 % 10,72 10,59 10,61 10,83 0,14 1,28 %
K
V
Deutsche Bank 60,74 % 12,24 11,96 12,03 12,33 0,28 2,34 %
K
V
Beiersdorf 53,87 % 140,70 139,80 139,60 141,10 0,90 0,64 %
K
V
Deutsche Telekom 52,33 % 22,40 22,24 22,25 22,51 0,16 0,70 %
K
V
Siemens Healthineers 50,17 % 54,30 53,44 53,72 54,46 0,86 1,61 %
K
V
BMW 44,39 % 105,72 104,30 104,54 107,00 1,42 1,36 %
K
V
RWE 41,26 % 31,02 31,28 30,99 31,54 -0,26 -0,83 %
K
V
Heidelberg Materials 34,43 % 87,14 89,10 85,60 90,02 -1,96 -2,20 %
K
V
Rheinmetall 330,03 % 403,20 395,90 397,00 404,30 7,30 1,84 %
K
V
Allianz 31,15 % 254,80 251,30 251,40 255,95 3,50 1,39 %
K
V
Airbus 29,87 % 147,40 146,56 145,92 147,88 0,84 0,57 %
K
V
Symrise 25,06 % 96,82 97,20 96,40 97,70 -0,38 -0,39 %
K
V
E.ON 21,25 % 11,84 12,02 11,82 12,07 -0,19 -1,54 %
K
V
Sartorius VZ 141,47 % 342,40 332,20 331,50 346,00 10,20 3,07 %
K
V
MTU Aero Engines 11,90 % 217,20 214,10 212,30 220,30 3,10 1,45 %
K
V
Qiagen 11,72 % 39,69 39,54 39,50 39,81 0,15 0,37 %
K
V
Münchener Rück 102,91 % 418,80 413,20 413,90 420,10 5,60 1,36 %
K
V
Porsche 81,30 80,86 80,90 82,74 0,44 0,54 %
Daimler Truck Holding 36,27 36,21 36,10 36,96 0,06 0,17 %
K
V
Siemens Energy 13,90 13,85 13,71 14,00 0,06 0,40 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Covestro -8,40 % 47,56 47,45 47,35 47,93 0,11 0,23 %
K
V
adidas -8,20 % 187,28 182,00 182,72 187,90 5,28 2,90 %
K
V
Bayer -56,96 % 28,89 28,91 28,82 29,23 -0,02 -0,05 %
K
V
Fresenius SE -47,23 % 25,72 26,10 25,32 26,60 -0,38 -1,46 %
K
V
Continental -41,97 % 74,70 73,80 74,02 75,00 0,90 1,22 %
K
V
Vonovia -35,25 % 26,61 26,37 26,28 26,79 0,24 0,91 %
K
V
BASF -28,84 % 46,52 46,33 46,23 47,30 0,19 0,41 %
K
V
Zalando -26,69 % 19,20 19,53 19,20 19,67 -0,33 -1,66 %
K
V
Henkel -20,46 % 71,00 71,46 70,94 71,76 -0,46 -0,64 %
K
V
Volkswagen Vz. -16,19 % 122,78 119,82 120,04 123,54 2,96 2,47 %
K
V
Porsche Automobil -15,85 % 48,17 45,71 45,81 48,32 2,46 5,38 %
K
V
Porsche 81,30 80,86 80,90 82,74 0,44 0,54 %
Daimler Truck Holding 36,27 36,21 36,10 36,96 0,06 0,17 %
K
V
Siemens Energy 13,90 13,85 13,71 14,00 0,06 0,40 %
K
V

DAX Aktien Performance Vergleich

Loading ...
Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Volkswagen Vz. 122,78 9,84 % 2,47 % 2,95 % 13,52 % 14,88 % 7,21 % -6,47 % -29,21 % -16,19 %
K
V
Merck 156,75 8,89 % 1,89 % 0,61 % 5,98 % -1,91 % -0,95 % -14,65 % 13,14 % 62,87 %
K
V
Hannover Rueck 233,90 8,59 % 0,95 % 0,99 % 2,36 % 7,59 % 20,04 % 28,38 % 65,89 % 79,78 %
K
V
Heidelberg Materials 87,14 7,66 % -2,20 % 5,06 % 3,30 % 20,56 % 15,05 % 36,24 % 31,39 % 34,43 %
K
V
Daimler Truck Holding 36,27 6,24 % 0,17 % 2,98 % 15,84 % 23,58 % 7,91 % 17,76 %
K
V
Airbus 147,40 5,30 % 0,57 % -1,18 % -1,47 % 10,40 % 14,62 % 20,11 % 54,70 % 29,87 %
K
V
Allianz 254,80 5,25 % 1,39 % 3,47 % 2,14 % 10,47 % 15,03 % 17,42 % 30,39 % 31,15 %
K
V
BMW 105,72 4,78 % 1,36 % 2,60 % 12,97 % 12,03 % 6,08 % 7,36 % 49,05 % 44,39 %
K
V
Porsche Automobil 48,17 4,26 % 5,38 % 2,73 % 10,15 % 5,54 % -2,09 % -12,10 % -26,75 % -15,85 %
K
V
Rheinmetall 403,20 39,95 % 1,84 % 6,16 % 20,43 % 38,37 % 61,86 % 62,25 % 382,64 % 330,03 %
K
V
Beiersdorf 140,70 3,95 % 0,64 % 2,36 % 4,26 % 10,35 % 17,69 % 22,24 % 66,27 % 53,87 %
K
V
Deutsche Telekom 22,40 3,23 % 0,70 % 1,13 % -3,92 % 3,61 % 16,80 % 6,01 % 51,05 % 52,33 %
K
V
Sartorius VZ 342,40 3,19 % 3,07 % 3,66 % 15,09 % 20,39 % -2,45 % -18,53 % -26,43 % 141,47 %
K
V
Siemens Healthineers 54,30 2,88 % 1,61 % -0,11 % 5,52 % 5,77 % 19,05 % 8,60 % 16,31 % 50,17 %
K
V
SAP 167,12 19,70 % 2,74 % 1,48 % 11,49 % 18,98 % 33,35 % 53,94 % 61,06 % 74,90 %
K
V
Siemens Energy 13,90 16,27 % 0,40 % 0,00 % 16,22 % 27,93 % 7,46 % -23,79 % -55,84 %
K
V
Mercedes-Benz Group 71,91 14,95 % 3,08 % 7,17 % 21,16 % 23,34 % 6,14 % -3,10 % 28,65 % 63,69 %
K
V
Münchener Rück 418,80 11,26 % 1,36 % 1,23 % 5,23 % 8,16 % 17,08 % 28,94 % 76,19 % 102,91 %
K
V
MTU Aero Engines 217,20 11,01 % 1,45 % -2,47 % 3,38 % 15,53 % 5,74 % -5,57 % 11,67 % 11,90 %
K
V
adidas 187,28 1,64 % 2,90 % 7,51 % 12,47 % 0,01 % 1,42 % 33,98 % -35,78 % -8,20 %
K
V
Porsche 81,30 1,57 % 0,54 % 2,34 % 11,83 % -8,07 % -20,95 % -28,56 %
Siemens 172,02 1,43 % 1,45 % 2,92 % 5,49 % 15,08 % 26,71 % 19,26 % 30,91 % 89,69 %
K
V
Deutsche Börse 187,55 0,67 % 0,40 % 1,13 % -0,85 % 8,72 % 16,02 % 13,43 % 37,75 % 67,16 %
K
V
Brenntag 83,10 0,10 % 1,81 % 4,19 % 2,52 % 7,61 % 15,07 % 15,74 % 26,29 % 87,88 %
K
V
Fresenius SE 25,72 -8,96 % -1,46 % -2,80 % -2,61 % -7,25 % -12,19 % -6,81 % -28,52 % -47,23 %
K
V
Vonovia 26,61 -7,22 % 0,91 % 0,00 % -1,26 % 7,13 % 38,16 % 7,95 % -46,96 % -35,25 %
K
V
BASF 46,52 -4,63 % 0,41 % 1,13 % 8,48 % 6,83 % 1,72 % -11,22 % -32,50 % -28,84 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 43,55 -3,01 % 0,81 % 1,92 % -1,47 % 6,12 % 1,13 % 7,74 % 1,75 % 62,08 %
K
V
RWE 31,02 -24,49 % -0,83 % -3,87 % -15,80 % -18,24 % -18,65 % -23,05 % -2,70 % 41,26 %
K
V
Continental 74,70 -2,84 % 1,22 % -3,04 % 4,95 % 8,36 % 6,81 % 9,21 % -29,26 % -41,97 %
K
V
Symrise 96,82 -2,81 % -0,39 % -1,45 % 2,63 % -5,17 % 9,43 % -1,47 % -3,52 % 25,06 %
K
V
E.ON 11,84 -2,67 % -1,54 % -0,59 % -4,94 % 2,16 % 6,52 % 15,79 % 38,80 % 21,25 %
K
V
Henkel 71,00 -2,39 % -0,64 % 0,97 % -0,98 % 0,11 % -0,89 % 2,84 % -15,13 % -20,46 %
K
V
Qiagen 39,69 -2,08 % 0,37 % 0,20 % -6,46 % 3,14 % -4,01 % -12,20 % -14,71 % 11,72 %
K
V
Bayer 28,89 -14,15 % -0,05 % 2,72 % -12,43 % -12,08 % -42,50 % -51,13 % -46,24 % -56,96 %
K
V
Zalando 19,20 -11,19 % -1,66 % -4,10 % 12,97 % -16,70 % -28,49 % -49,88 % -78,93 % -26,69 %
K
V
Infineon 33,70 -10,70 % 2,21 % 0,91 % -2,70 % 0,67 % 3,87 % -1,48 % -5,46 % 71,54 %
K
V
Covestro 47,56 -10,03 % 0,23 % -2,62 % 0,06 % 0,36 % 0,21 % 15,44 % -20,41 % -8,40 %
K
V
Deutsche Bank 12,24 -0,75 % 2,34 % 1,61 % 2,74 % 10,37 % 24,39 % 6,79 % 24,33 % 60,74 %
K
V
Commerzbank 10,72 -0,23 % 1,28 % -3,25 % 0,47 % -2,81 % 4,59 % 0,19 % 103,88 % 61,30 %
K
V

Top und Flop Aktien im DAX

Was sind die Top und Flop DAX Aktien des Jahres? Welche DAX Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im Deutschen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten DAX Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten DAX Aktien des Jahres. Die aktuell beste DAX Aktie 2024 ist ---. Die schlechteste DAX Aktie 2024 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im DAX am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top DAX Aktie und --- die Flop DAX Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene DAX Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer DAX Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte DAX Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den DAX erfahren?