Dow Jones Top Flop

Dow Jones Gewinner und Verlierer im Überblick

Dow Jones Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Apple 193,50 4,07 2,15 % 22:00 190,18 194,40 2,00 % 7,75 % 35,40 %
K
V
Merck & Co. 106,23 1,17 1,11 % 22:00 104,18 106,40 -1,19 % -6,08 % -2,48 %
K
V
Verizon 38,42 0,38 1,00 % 22:00 38,09 38,55 12,01 % 11,49 % 4,15 %
K
V
Walmart 155,73 1,43 0,93 % 22:00 153,74 155,85 -2,83 % 3,96 % 3,90 %
K
V
Microsoft 372,52 3,38 0,92 % 22:00 365,62 373,08 11,68 % 10,89 % 51,97 %
K
V
UnitedHealth 550,26 1,98 0,36 % 22:00 545,35 552,53 14,44 % 10,45 % 2,03 %
K
V
Travelers Companies 183,66 0,47 0,26 % 22:00 182,72 185,25 14,51 % 5,33 % -2,57 %
K
V
NIKE 115,41 0,26 0,23 % 22:00 114,60 116,04 15,04 % 9,71 % 6,93 %
K
V
IBM 161,39 0,29 0,18 % 22:00 160,72 162,47 8,95 % 21,68 % 9,42 %
K
V
Caterpillar 255,19 0,44 0,17 % 22:00 253,78 257,20 -9,39 % 14,71 % 11,78 %
K
V
Coca-Cola 58,66 0,09 0,15 % 22:00 58,42 58,83 -0,27 % -3,44 % -7,53 %
K
V
Salesforce 251,02 0,36 0,14 % 22:00 248,64 251,67 14,78 % 19,61 % 88,35 %
K
V
McDonald’s 286,54 0,41 0,14 % 22:00 285,21 288,76 2,64 % -0,66 % 5,43 %
K
V
Visa 254,61 0,17 0,07 % 22:00 252,14 254,82 3,78 % 12,28 % 21,78 %
K
V

Dow Jones Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Procter & Gamble 146,76 -5,30 -3,49 % 22:00 146,18 152,61 -3,73 % 0,56 % -1,69 %
K
V
Goldman Sachs 341,75 -7,64 -2,19 % 22:00 340,54 346,83 5,56 % 6,20 % -5,83 %
K
V
Dow Inc 51,14 -0,96 -1,84 % 22:00 50,97 51,86 -5,63 % -0,70 % 0,18 %
K
V
3M 101,69 -1,75 -1,69 % 22:02 101,44 103,00 -4,83 % 3,79 % -18,37 %
K
V
American Express 170,68 -2,57 -1,48 % 22:01 165,93 172,71 6,68 % 1,94 % 10,33 %
K
V
Chevron 142,86 -2,01 -1,39 % 22:01 142,63 145,07 -14,18 % -8,13 % -16,95 %
K
V
Walgreens Boots Alliance 20,51 -0,28 -1,35 % 22:00 20,40 20,83 -9,77 % -34,37 % -49,47 %
K
V
Walt Disney 90,79 -1,22 -1,33 % 22:01 89,93 91,78 11,82 % -0,23 % -1,63 %
K
V
Intel 41,95 -0,40 -0,94 % 22:00 41,61 42,29 14,27 % 40,49 % 46,68 %
K
V
Honeywell International 197,02 -1,34 -0,68 % 22:00 195,33 197,84 6,10 % -0,08 % -7,58 %
K
V
Amgen 270,88 -1,66 -0,61 % 22:00 268,47 272,00 6,64 % 22,08 % -4,38 %
K
V
Boeing 234,16 -0,71 -0,30 % 22:00 231,49 234,74 5,21 % 12,16 % 31,23 %
K
V
Cisco Systems 47,93 -0,12 -0,25 % 22:00 47,59 47,96 -16,29 % -4,54 % -1,36 %
K
V
Johnson & Johnson 158,55 -0,33 -0,21 % 22:00 158,22 159,63 -1,33 % 0,15 % -9,97 %
K
V
Home Depot 323,50 -0,52 -0,16 % 22:00 320,01 323,92 -1,31 % 10,37 % 1,91 %
K
V
JPMorgan Chase 157,97 -0,02 -0,01 % 22:00 156,97 158,50 8,79 % 13,57 % 20,05 %
K
V

Dow Jones Gewinner 2023

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Walmart 9,83 % 155,73 154,30 153,74 155,85 1,43 0,93 %
K
V
Salesforce 89,32 % 251,02 250,66 248,64 251,67 0,36 0,14 %
K
V
McDonald’s 8,73 % 286,54 286,13 285,21 288,76 0,41 0,14 %
K
V
Caterpillar 6,52 % 255,19 254,75 253,78 257,20 0,44 0,17 %
K
V
Intel 58,72 % 41,95 41,92 41,61 42,29 -0,40 -0,94 %
K
V
Microsoft 55,33 % 372,52 369,14 365,62 373,08 3,38 0,92 %
K
V
Apple 48,93 % 193,50 193,42 190,18 194,40 4,07 2,15 %
K
V
Walt Disney 4,50 % 90,79 92,01 89,93 91,78 -1,22 -1,33 %
K
V
UnitedHealth 3,79 % 550,26 548,28 545,35 552,53 1,98 0,36 %
K
V
Amgen 3,14 % 270,88 270,87 268,47 272,00 -1,66 -0,61 %
K
V
Boeing 22,93 % 234,16 234,87 231,49 234,74 -0,71 -0,30 %
K
V
Visa 22,55 % 254,61 254,44 252,14 254,82 0,17 0,07 %
K
V
Home Depot 2,42 % 323,50 324,02 320,01 323,92 -0,52 -0,16 %
K
V
JPMorgan Chase 17,80 % 157,97 157,99 156,97 158,50 -0,02 -0,01 %
K
V
American Express 15,52 % 170,68 173,25 165,93 172,71 -2,57 -1,48 %
K
V
IBM 14,55 % 161,39 161,10 160,72 162,47 0,29 0,18 %
K
V
Dow Inc 1,49 % 51,14 52,10 50,97 51,86 -0,96 -1,84 %
K
V
Cisco Systems 0,61 % 47,93 48,05 47,59 47,96 -0,12 -0,25 %
K
V

Dow Jones Verlierer 2023

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Honeywell International -8,06 % 197,02 196,95 195,33 197,84 -1,34 -0,68 %
K
V
Coca-Cola -7,78 % 58,66 58,57 58,42 58,83 0,09 0,15 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -45,10 % 20,51 20,79 20,40 20,83 -0,28 -1,35 %
K
V
Merck & Co. -4,25 % 106,23 105,06 104,18 106,40 1,17 1,11 %
K
V
Procter & Gamble -3,17 % 146,76 152,06 146,18 152,61 -5,30 -3,49 %
K
V
Chevron -20,41 % 142,86 144,87 142,63 145,07 -2,01 -1,39 %
K
V
Verizon -2,49 % 38,42 38,04 38,09 38,55 0,38 1,00 %
K
V
Travelers Companies -2,04 % 183,66 183,19 182,72 185,25 0,47 0,26 %
K
V
3M -15,20 % 101,69 103,44 101,44 103,00 -1,75 -1,69 %
K
V
Johnson & Johnson -10,25 % 158,55 158,88 158,22 159,63 -0,33 -0,21 %
K
V
NIKE -1,37 % 115,41 115,15 114,60 116,04 0,26 0,23 %
K
V
Goldman Sachs -0,47 % 341,75 349,39 340,54 346,83 -7,64 -2,19 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate

Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
IBM 8,95 % 161,39 161,10 160,72 162,47 0,29 0,18 %
K
V
JPMorgan Chase 8,79 % 157,97 157,99 156,97 158,50 -0,02 -0,01 %
K
V
American Express 6,68 % 170,68 173,25 165,93 172,71 -2,57 -1,48 %
K
V
Amgen 6,64 % 270,88 270,87 268,47 272,00 -1,66 -0,61 %
K
V
Honeywell International 6,10 % 197,02 196,95 195,33 197,84 -1,34 -0,68 %
K
V
Goldman Sachs 5,56 % 341,75 349,39 340,54 346,83 -7,64 -2,19 %
K
V
Boeing 5,21 % 234,16 234,87 231,49 234,74 -0,71 -0,30 %
K
V
Visa 3,78 % 254,61 254,44 252,14 254,82 0,17 0,07 %
K
V
McDonald’s 2,64 % 286,54 286,13 285,21 288,76 0,41 0,14 %
K
V
Apple 2,00 % 193,50 193,42 190,18 194,40 4,07 2,15 %
K
V
NIKE 15,04 % 115,41 115,15 114,60 116,04 0,26 0,23 %
K
V
Salesforce 14,78 % 251,02 250,66 248,64 251,67 0,36 0,14 %
K
V
Travelers Companies 14,51 % 183,66 183,19 182,72 185,25 0,47 0,26 %
K
V
UnitedHealth 14,44 % 550,26 548,28 545,35 552,53 1,98 0,36 %
K
V
Intel 14,27 % 41,95 41,92 41,61 42,29 -0,40 -0,94 %
K
V
Verizon 12,01 % 38,42 38,04 38,09 38,55 0,38 1,00 %
K
V
Walt Disney 11,82 % 90,79 92,01 89,93 91,78 -1,22 -1,33 %
K
V
Microsoft 11,68 % 372,52 369,14 365,62 373,08 3,38 0,92 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate

Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Walgreens Boots Alliance -9,77 % 20,51 20,79 20,40 20,83 -0,28 -1,35 %
K
V
Caterpillar -9,39 % 255,19 254,75 253,78 257,20 0,44 0,17 %
K
V
Dow Inc -5,63 % 51,14 52,10 50,97 51,86 -0,96 -1,84 %
K
V
3M -4,83 % 101,69 103,44 101,44 103,00 -1,75 -1,69 %
K
V
Procter & Gamble -3,73 % 146,76 152,06 146,18 152,61 -5,30 -3,49 %
K
V
Walmart -2,83 % 155,73 154,30 153,74 155,85 1,43 0,93 %
K
V
Cisco Systems -16,29 % 47,93 48,05 47,59 47,96 -0,12 -0,25 %
K
V
Chevron -14,18 % 142,86 144,87 142,63 145,07 -2,01 -1,39 %
K
V
Johnson & Johnson -1,33 % 158,55 158,88 158,22 159,63 -0,33 -0,21 %
K
V
Home Depot -1,31 % 323,50 324,02 320,01 323,92 -0,52 -0,16 %
K
V
Merck & Co. -1,19 % 106,23 105,06 104,18 106,40 1,17 1,11 %
K
V
Coca-Cola -0,27 % 58,66 58,57 58,42 58,83 0,09 0,15 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate

Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
NIKE 9,71 % 115,41 115,15 114,60 116,04 0,26 0,23 %
K
V
Apple 7,75 % 193,50 193,42 190,18 194,40 4,07 2,15 %
K
V
Goldman Sachs 6,20 % 341,75 349,39 340,54 346,83 -7,64 -2,19 %
K
V
Travelers Companies 5,33 % 183,66 183,19 182,72 185,25 0,47 0,26 %
K
V
Intel 40,49 % 41,95 41,92 41,61 42,29 -0,40 -0,94 %
K
V
Walmart 3,96 % 155,73 154,30 153,74 155,85 1,43 0,93 %
K
V
3M 3,79 % 101,69 103,44 101,44 103,00 -1,75 -1,69 %
K
V
Amgen 22,08 % 270,88 270,87 268,47 272,00 -1,66 -0,61 %
K
V
IBM 21,68 % 161,39 161,10 160,72 162,47 0,29 0,18 %
K
V
Salesforce 19,61 % 251,02 250,66 248,64 251,67 0,36 0,14 %
K
V
Caterpillar 14,71 % 255,19 254,75 253,78 257,20 0,44 0,17 %
K
V
JPMorgan Chase 13,57 % 157,97 157,99 156,97 158,50 -0,02 -0,01 %
K
V
Visa 12,28 % 254,61 254,44 252,14 254,82 0,17 0,07 %
K
V
Boeing 12,16 % 234,16 234,87 231,49 234,74 -0,71 -0,30 %
K
V
Verizon 11,49 % 38,42 38,04 38,09 38,55 0,38 1,00 %
K
V
Microsoft 10,89 % 372,52 369,14 365,62 373,08 3,38 0,92 %
K
V
UnitedHealth 10,45 % 550,26 548,28 545,35 552,53 1,98 0,36 %
K
V
Home Depot 10,37 % 323,50 324,02 320,01 323,92 -0,52 -0,16 %
K
V
American Express 1,94 % 170,68 173,25 165,93 172,71 -2,57 -1,48 %
K
V
Procter & Gamble 0,56 % 146,76 152,06 146,18 152,61 -5,30 -3,49 %
K
V
Johnson & Johnson 0,15 % 158,55 158,88 158,22 159,63 -0,33 -0,21 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate

Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Chevron -8,13 % 142,86 144,87 142,63 145,07 -2,01 -1,39 %
K
V
Merck & Co. -6,08 % 106,23 105,06 104,18 106,40 1,17 1,11 %
K
V
Cisco Systems -4,54 % 47,93 48,05 47,59 47,96 -0,12 -0,25 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -34,37 % 20,51 20,79 20,40 20,83 -0,28 -1,35 %
K
V
Coca-Cola -3,44 % 58,66 58,57 58,42 58,83 0,09 0,15 %
K
V
Dow Inc -0,70 % 51,14 52,10 50,97 51,86 -0,96 -1,84 %
K
V
McDonald’s -0,66 % 286,54 286,13 285,21 288,76 0,41 0,14 %
K
V
Walt Disney -0,23 % 90,79 92,01 89,93 91,78 -1,22 -1,33 %
K
V
Honeywell International -0,08 % 197,02 196,95 195,33 197,84 -1,34 -0,68 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate

Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
IBM 9,42 % 161,39 161,10 160,72 162,47 0,29 0,18 %
K
V
Salesforce 88,35 % 251,02 250,66 248,64 251,67 0,36 0,14 %
K
V
NIKE 6,93 % 115,41 115,15 114,60 116,04 0,26 0,23 %
K
V
Microsoft 51,97 % 372,52 369,14 365,62 373,08 3,38 0,92 %
K
V
McDonald’s 5,43 % 286,54 286,13 285,21 288,76 0,41 0,14 %
K
V
Intel 46,68 % 41,95 41,92 41,61 42,29 -0,40 -0,94 %
K
V
Verizon 4,15 % 38,42 38,04 38,09 38,55 0,38 1,00 %
K
V
Apple 35,40 % 193,50 193,42 190,18 194,40 4,07 2,15 %
K
V
Boeing 31,23 % 234,16 234,87 231,49 234,74 -0,71 -0,30 %
K
V
Walmart 3,90 % 155,73 154,30 153,74 155,85 1,43 0,93 %
K
V
Visa 21,78 % 254,61 254,44 252,14 254,82 0,17 0,07 %
K
V
JPMorgan Chase 20,05 % 157,97 157,99 156,97 158,50 -0,02 -0,01 %
K
V
UnitedHealth 2,03 % 550,26 548,28 545,35 552,53 1,98 0,36 %
K
V
Caterpillar 11,78 % 255,19 254,75 253,78 257,20 0,44 0,17 %
K
V
American Express 10,33 % 170,68 173,25 165,93 172,71 -2,57 -1,48 %
K
V
Home Depot 1,91 % 323,50 324,02 320,01 323,92 -0,52 -0,16 %
K
V
Dow Inc 0,18 % 51,14 52,10 50,97 51,86 -0,96 -1,84 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate

Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Johnson & Johnson -9,97 % 158,55 158,88 158,22 159,63 -0,33 -0,21 %
K
V
Honeywell International -7,58 % 197,02 196,95 195,33 197,84 -1,34 -0,68 %
K
V
Coca-Cola -7,53 % 58,66 58,57 58,42 58,83 0,09 0,15 %
K
V
Goldman Sachs -5,83 % 341,75 349,39 340,54 346,83 -7,64 -2,19 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -49,47 % 20,51 20,79 20,40 20,83 -0,28 -1,35 %
K
V
Amgen -4,38 % 270,88 270,87 268,47 272,00 -1,66 -0,61 %
K
V
Travelers Companies -2,57 % 183,66 183,19 182,72 185,25 0,47 0,26 %
K
V
Merck & Co. -2,48 % 106,23 105,06 104,18 106,40 1,17 1,11 %
K
V
3M -18,37 % 101,69 103,44 101,44 103,00 -1,75 -1,69 %
K
V
Chevron -16,95 % 142,86 144,87 142,63 145,07 -2,01 -1,39 %
K
V
Procter & Gamble -1,69 % 146,76 152,06 146,18 152,61 -5,30 -3,49 %
K
V
Walt Disney -1,63 % 90,79 92,01 89,93 91,78 -1,22 -1,33 %
K
V
Cisco Systems -1,36 % 47,93 48,05 47,59 47,96 -0,12 -0,25 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre

Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Coca-Cola 8,93 % 58,66 58,57 58,42 58,83 0,09 0,15 %
K
V
Cisco Systems 8,00 % 47,93 48,05 47,59 47,96 -0,12 -0,25 %
K
V
Microsoft 73,78 % 372,52 369,14 365,62 373,08 3,38 0,92 %
K
V
Procter & Gamble 6,76 % 146,76 152,06 146,18 152,61 -5,30 -3,49 %
K
V
Apple 58,28 % 193,50 193,42 190,18 194,40 4,07 2,15 %
K
V
UnitedHealth 57,27 % 550,26 548,28 545,35 552,53 1,98 0,36 %
K
V
Chevron 53,15 % 142,86 144,87 142,63 145,07 -2,01 -1,39 %
K
V
Johnson & Johnson 5,51 % 158,55 158,88 158,22 159,63 -0,33 -0,21 %
K
V
Goldman Sachs 42,65 % 341,75 349,39 340,54 346,83 -7,64 -2,19 %
K
V
Caterpillar 40,05 % 255,19 254,75 253,78 257,20 0,44 0,17 %
K
V
Walmart 4,58 % 155,73 154,30 153,74 155,85 1,43 0,93 %
K
V
American Express 36,50 % 170,68 173,25 165,93 172,71 -2,57 -1,48 %
K
V
McDonald’s 35,97 % 286,54 286,13 285,21 288,76 0,41 0,14 %
K
V
Merck & Co. 35,97 % 106,23 105,06 104,18 106,40 1,17 1,11 %
K
V
Travelers Companies 34,89 % 183,66 183,19 182,72 185,25 0,47 0,26 %
K
V
IBM 32,83 % 161,39 161,10 160,72 162,47 0,29 0,18 %
K
V
JPMorgan Chase 29,12 % 157,97 157,99 156,97 158,50 -0,02 -0,01 %
K
V
Home Depot 22,54 % 323,50 324,02 320,01 323,92 -0,52 -0,16 %
K
V
Visa 19,72 % 254,61 254,44 252,14 254,82 0,17 0,07 %
K
V
Amgen 18,18 % 270,88 270,87 268,47 272,00 -1,66 -0,61 %
K
V
Salesforce 11,14 % 251,02 250,66 248,64 251,67 0,36 0,14 %
K
V
Boeing 0,62 % 234,16 234,87 231,49 234,74 -0,71 -0,30 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre

Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Honeywell International -7,36 % 197,02 196,95 195,33 197,84 -1,34 -0,68 %
K
V
Dow Inc -7,10 % 51,14 52,10 50,97 51,86 -0,96 -1,84 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -52,75 % 20,51 20,79 20,40 20,83 -0,28 -1,35 %
K
V
Walt Disney -41,10 % 90,79 92,01 89,93 91,78 -1,22 -1,33 %
K
V
3M -41,04 % 101,69 103,44 101,44 103,00 -1,75 -1,69 %
K
V
Verizon -37,58 % 38,42 38,04 38,09 38,55 0,38 1,00 %
K
V
Intel -19,30 % 41,95 41,92 41,61 42,29 -0,40 -0,94 %
K
V
NIKE -15,88 % 115,41 115,15 114,60 116,04 0,26 0,23 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre

Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Caterpillar 98,79 % 255,19 254,75 253,78 257,20 0,44 0,17 %
K
V
UnitedHealth 98,76 % 550,26 548,28 545,35 552,53 1,98 0,36 %
K
V
Goldman Sachs 85,64 % 341,75 349,39 340,54 346,83 -7,64 -2,19 %
K
V
Home Depot 83,85 % 323,50 324,02 320,01 323,92 -0,52 -0,16 %
K
V
Visa 80,51 % 254,61 254,44 252,14 254,82 0,17 0,07 %
K
V
Johnson & Johnson 8,66 % 158,55 158,88 158,22 159,63 -0,33 -0,21 %
K
V
Salesforce 76,70 % 251,02 250,66 248,64 251,67 0,36 0,14 %
K
V
Walmart 64,32 % 155,73 154,30 153,74 155,85 1,43 0,93 %
K
V
American Express 57,67 % 170,68 173,25 165,93 172,71 -2,57 -1,48 %
K
V
Procter & Gamble 56,88 % 146,76 152,06 146,18 152,61 -5,30 -3,49 %
K
V
McDonald’s 54,51 % 286,54 286,13 285,21 288,76 0,41 0,14 %
K
V
NIKE 52,78 % 115,41 115,15 114,60 116,04 0,26 0,23 %
K
V
JPMorgan Chase 50,18 % 157,97 157,99 156,97 158,50 -0,02 -0,01 %
K
V
Travelers Companies 46,45 % 183,66 183,19 182,72 185,25 0,47 0,26 %
K
V
Merck & Co. 42,16 % 106,23 105,06 104,18 106,40 1,17 1,11 %
K
V
Honeywell International 39,18 % 197,02 196,95 195,33 197,84 -1,34 -0,68 %
K
V
IBM 36,36 % 161,39 161,10 160,72 162,47 0,29 0,18 %
K
V
Amgen 36,11 % 270,88 270,87 268,47 272,00 -1,66 -0,61 %
K
V
Apple 342,99 % 193,50 193,42 190,18 194,40 4,07 2,15 %
K
V
Microsoft 241,17 % 372,52 369,14 365,62 373,08 3,38 0,92 %
K
V
Chevron 23,25 % 142,86 144,87 142,63 145,07 -2,01 -1,39 %
K
V
Coca-Cola 18,79 % 58,66 58,57 58,42 58,83 0,09 0,15 %
K
V
Dow Inc 51,14 52,10 50,97 51,86 -0,96 -1,84 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre

Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Walgreens Boots Alliance -75,27 % 20,51 20,79 20,40 20,83 -0,28 -1,35 %
K
V
3M -49,83 % 101,69 103,44 101,44 103,00 -1,75 -1,69 %
K
V
Verizon -33,85 % 38,42 38,04 38,09 38,55 0,38 1,00 %
K
V
Boeing -29,45 % 234,16 234,87 231,49 234,74 -0,71 -0,30 %
K
V
Walt Disney -20,59 % 90,79 92,01 89,93 91,78 -1,22 -1,33 %
K
V
Intel -13,27 % 41,95 41,92 41,61 42,29 -0,40 -0,94 %
K
V
Cisco Systems -0,95 % 47,93 48,05 47,59 47,96 -0,12 -0,25 %
K
V
Dow Inc 51,14 52,10 50,97 51,86 -0,96 -1,84 %
K
V

Dow Jones Aktien Performance Vergleich

Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Walmart 155,73 9,83 % 0,93 % -0,22 % -5,55 % -2,83 % 3,96 % 3,90 % 4,58 % 64,32 %
K
V
Salesforce 251,02 89,32 % 0,14 % 8,97 % 21,02 % 14,78 % 19,61 % 88,35 % 11,14 % 76,70 %
K
V
McDonald’s 286,54 8,73 % 0,14 % 2,20 % 6,56 % 2,64 % -0,66 % 5,43 % 35,97 % 54,51 %
K
V
Caterpillar 255,19 6,52 % 0,17 % 2,30 % 7,10 % -9,39 % 14,71 % 11,78 % 40,05 % 98,79 %
K
V
Intel 41,95 58,72 % -0,94 % -6,65 % 10,54 % 14,27 % 40,49 % 46,68 % -19,30 % -13,27 %
K
V
Microsoft 372,52 55,33 % 0,92 % -1,67 % 4,48 % 11,68 % 10,89 % 51,97 % 73,78 % 241,17 %
K
V
Apple 193,50 48,93 % 2,15 % 2,18 % 7,96 % 2,00 % 7,75 % 35,40 % 58,28 % 342,99 %
K
V
Walt Disney 90,79 4,50 % -1,33 % -1,85 % 8,06 % 11,82 % -0,23 % -1,63 % -41,10 % -20,59 %
K
V
UnitedHealth 550,26 3,79 % 0,36 % 2,86 % 3,15 % 14,44 % 10,45 % 2,03 % 57,27 % 98,76 %
K
V
Amgen 270,88 3,14 % -0,61 % 1,61 % -0,71 % 6,64 % 22,08 % -4,38 % 18,18 % 36,11 %
K
V
Boeing 234,16 22,93 % -0,30 % 4,34 % 21,36 % 5,21 % 12,16 % 31,23 % 0,62 % -29,45 %
K
V
Visa 254,61 22,55 % 0,07 % 0,15 % 4,57 % 3,78 % 12,28 % 21,78 % 19,72 % 80,51 %
K
V
Home Depot 323,50 2,42 % -0,16 % 4,01 % 9,82 % -1,31 % 10,37 % 1,91 % 22,54 % 83,85 %
K
V
JPMorgan Chase 157,97 17,80 % -0,01 % 2,37 % 9,64 % 8,79 % 13,57 % 20,05 % 29,12 % 50,18 %
K
V
American Express 170,68 15,52 % -1,48 % 1,94 % 11,56 % 6,68 % 1,94 % 10,33 % 36,50 % 57,67 %
K
V
IBM 161,39 14,55 % 0,18 % 3,18 % 8,34 % 8,95 % 21,68 % 9,42 % 32,83 % 36,36 %
K
V
Dow Inc 51,14 1,49 % -1,84 % -0,37 % 3,65 % -5,63 % -0,70 % 0,18 % -7,10 %
K
V
Cisco Systems 47,93 0,61 % -0,25 % -0,25 % -10,06 % -16,29 % -4,54 % -1,36 % 8,00 % -0,95 %
K
V
Honeywell International 197,02 -8,06 % -0,68 % 1,42 % 5,08 % 6,10 % -0,08 % -7,58 % -7,36 % 39,18 %
K
V
Coca-Cola 58,66 -7,78 % 0,15 % 0,74 % 2,97 % -0,27 % -3,44 % -7,53 % 8,93 % 18,79 %
K
V
Walgreens Boots Alliance 20,51 -45,10 % -1,35 % 2,65 % -5,79 % -9,77 % -34,37 % -49,47 % -52,75 % -75,27 %
K
V
Merck & Co. 106,23 -4,25 % 1,11 % 5,04 % 1,81 % -1,19 % -6,08 % -2,48 % 35,97 % 42,16 %
K
V
Procter & Gamble 146,76 -3,17 % -3,49 % -2,89 % -2,77 % -3,73 % 0,56 % -1,69 % 6,76 % 56,88 %
K
V
Chevron 142,86 -20,41 % -1,39 % -0,73 % -2,82 % -14,18 % -8,13 % -16,95 % 53,15 % 23,25 %
K
V
Verizon 38,42 -2,49 % 1,00 % 1,75 % 7,80 % 12,01 % 11,49 % 4,15 % -37,58 % -33,85 %
K
V
Travelers Companies 183,66 -2,04 % 0,26 % 3,51 % 8,32 % 14,51 % 5,33 % -2,57 % 34,89 % 46,45 %
K
V
3M 101,69 -15,20 % -1,69 % 3,27 % 8,74 % -4,83 % 3,79 % -18,37 % -41,04 % -49,83 %
K
V
Johnson & Johnson 158,55 -10,25 % -0,21 % 4,23 % 4,52 % -1,33 % 0,15 % -9,97 % 5,51 % 8,66 %
K
V
NIKE 115,41 -1,37 % 0,23 % 4,57 % 7,61 % 15,04 % 9,71 % 6,93 % -15,88 % 52,78 %
K
V
Goldman Sachs 341,75 -0,47 % -2,19 % 0,44 % 5,51 % 5,56 % 6,20 % -5,83 % 42,65 % 85,64 %
K
V

Top und Flop Aktien im Dow Jones

Was sind die Top und Flop Dow Jones Aktien des Jahres? Welche Dow Jones Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im amerikanischen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien des Jahres. Die aktuell beste Dow Jones Aktie 2023 ist ---. Die schlechteste Dow Jones Aktie 2023 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im Dow Jones am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top Dow Jones Aktie und --- die Flop Dow Jones Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene Dow Jones Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer Dow Jones Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte Dow Jones Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den Dow Jones erfahren?