Dow Jones Top Flop

Dow Jones Gewinner und Verlierer im Überblick

Dow Jones Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Merck & Co. 125,77 1,52 1,22 % 22:00 125,18 126,99 -0,01 % 5,31 % 13,93 %
K
V
NIKE 72,70 0,32 0,44 % 22:00 71,85 72,82 -23,09 % -27,70 % -33,34 %
K
V
UnitedHealth 565,33 0,99 0,18 % 22:00 561,54 569,90 12,81 % 10,20 % 11,61 %
K
V
Coca-Cola 65,29 0,10 0,15 % 22:00 64,82 65,64 8,51 % 9,60 % 4,56 %
K
V
Salesforce 247,63 0,28 0,11 % 22:00 245,17 248,99 -8,41 % -11,66 % 8,58 %
K
V
Amgen 331,29 0,32 0,10 % 22:00 328,43 333,98 23,19 % 6,81 % 41,08 %
K
V
Apple 224,31 0,13 0,06 % 22:00 223,28 226,80 35,95 % 15,69 % 16,86 %
K
V

Dow Jones Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Travelers Companies 203,48 -17,12 -7,76 % 22:00 202,95 215,26 -4,95 % -4,85 % 17,74 %
K
V
Intel 32,98 -1,89 -5,42 % 22:00 32,85 34,58 -3,57 % -31,61 % -3,06 %
K
V
American Express 242,38 -6,82 -2,74 % 22:00 237,65 243,38 4,91 % 31,01 % 42,39 %
K
V
Caterpillar 347,63 -8,40 -2,36 % 22:00 346,69 356,49 -1,98 % 20,42 % 34,92 %
K
V
Chevron 159,15 -2,82 -1,74 % 22:01 158,41 162,70 -0,53 % 11,69 % 0,29 %
K
V
Dow Inc 53,90 -0,87 -1,59 % 22:00 53,51 54,83 -4,87 % 0,63 % 1,60 %
K
V
Cisco Systems 47,32 -0,72 -1,50 % 22:00 47,14 48,10 -2,07 % -8,24 % -10,09 %
K
V
Honeywell International 214,61 -3,06 -1,41 % 22:00 214,24 218,14 10,48 % 6,75 % 2,88 %
K
V
Visa 265,46 -3,69 -1,37 % 22:00 264,31 270,95 -1,60 % -2,12 % 10,96 %
K
V
Walt Disney 95,74 -1,05 -1,08 % 22:01 95,44 96,82 -14,98 % 0,69 % 9,82 %
K
V
Verizon 41,62 -0,45 -1,07 % 22:00 41,43 42,30 2,79 % 5,15 % 22,85 %
K
V
IBM 183,25 -1,97 -1,06 % 22:00 181,95 187,00 0,92 % 6,03 % 31,89 %
K
V
McDonald’s 257,28 -2,24 -0,86 % 22:00 255,03 260,44 -5,41 % -13,78 % -12,97 %
K
V
Home Depot 363,36 -2,72 -0,74 % 22:00 361,95 367,60 8,35 % 1,87 % 13,38 %
K
V
Microsoft 437,11 -3,26 -0,74 % 22:00 432,00 441,14 9,52 % 10,24 % 27,15 %
K
V
Johnson & Johnson 154,69 -0,73 -0,47 % 22:00 154,12 156,51 4,58 % -4,79 % -9,11 %
K
V
Amazon 183,13 -0,62 -0,34 % 22:00 180,11 184,93 4,87 % 18,32 % 40,87 %
K
V
Boeing 179,67 -0,56 -0,31 % 22:00 177,39 181,50 5,80 % -16,41 % -15,17 %
K
V
Procter & Gamble 167,96 -0,48 -0,28 % 22:00 167,13 169,04 6,21 % 13,59 % 9,83 %
K
V
Goldman Sachs 484,93 -1,28 -0,26 % 22:00 483,19 492,60 20,03 % 25,64 % 37,78 %
K
V
Walmart 70,75 -0,07 -0,10 % 22:00 70,65 71,33 18,85 % 30,72 % 34,03 %
K
V
JPMorgan Chase 209,78 -0,20 -0,10 % 22:00 208,92 212,35 12,91 % 23,32 % 35,39 %
K
V
3M 103,92 -0,10 -0,10 % 22:02 103,13 104,75 12,63 % 15,06 % 19,13 %
K
V

Dow Jones Gewinner 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
UnitedHealth 7,38 % 565,33 564,34 561,54 569,90 0,99 0,18 %
K
V
Travelers Companies 6,82 % 203,48 220,60 202,95 215,26 -17,12 -7,76 %
K
V
Chevron 6,70 % 159,15 161,97 158,41 162,70 -2,82 -1,74 %
K
V
Walt Disney 6,04 % 95,74 96,79 95,44 96,82 -1,05 -1,08 %
K
V
Home Depot 4,85 % 363,36 366,08 361,95 367,60 -2,72 -0,74 %
K
V
Walmart 34,65 % 70,75 70,82 70,65 71,33 -0,07 -0,10 %
K
V
American Express 29,38 % 242,38 249,20 237,65 243,38 -6,82 -2,74 %
K
V
Goldman Sachs 25,70 % 484,93 486,21 483,19 492,60 -1,28 -0,26 %
K
V
JPMorgan Chase 23,33 % 209,78 209,98 208,92 212,35 -0,20 -0,10 %
K
V
Amazon 20,52 % 183,13 183,75 180,11 184,93 -0,62 -0,34 %
K
V
Honeywell International 2,33 % 214,61 217,67 214,24 218,14 -3,06 -1,41 %
K
V
Caterpillar 17,57 % 347,63 356,03 346,69 356,49 -8,40 -2,36 %
K
V
Apple 16,53 % 224,31 224,18 223,28 226,80 0,13 0,06 %
K
V
Microsoft 16,24 % 437,11 440,37 432,00 441,14 -3,26 -0,74 %
K
V
Merck & Co. 15,36 % 125,77 124,25 125,18 126,99 1,52 1,22 %
K
V
Amgen 15,02 % 331,29 330,97 328,43 333,98 0,32 0,10 %
K
V
Procter & Gamble 14,62 % 167,96 168,44 167,13 169,04 -0,48 -0,28 %
K
V
3M 13,69 % 103,92 104,02 103,13 104,75 -0,10 -0,10 %
K
V
IBM 12,05 % 183,25 185,22 181,95 187,00 -1,97 -1,06 %
K
V
Coca-Cola 10,79 % 65,29 65,19 64,82 65,64 0,10 0,15 %
K
V
Verizon 10,40 % 41,62 42,07 41,43 42,30 -0,45 -1,07 %
K
V
Visa 1,96 % 265,46 269,15 264,31 270,95 -3,69 -1,37 %
K
V

Dow Jones Verlierer 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Cisco Systems -6,35 % 47,32 48,04 47,14 48,10 -0,72 -1,50 %
K
V
Salesforce -5,89 % 247,63 247,35 245,17 248,99 0,28 0,11 %
K
V
Intel -34,38 % 32,98 34,87 32,85 34,58 -1,89 -5,42 %
K
V
NIKE -33,04 % 72,70 72,38 71,85 72,82 0,32 0,44 %
K
V
Boeing -31,07 % 179,67 180,23 177,39 181,50 -0,56 -0,31 %
K
V
McDonald’s -13,23 % 257,28 259,52 255,03 260,44 -2,24 -0,86 %
K
V
Dow Inc -1,71 % 53,90 54,77 53,51 54,83 -0,87 -1,59 %
K
V
Johnson & Johnson -1,31 % 154,69 155,42 154,12 156,51 -0,73 -0,47 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Microsoft 9,52 % 437,11 440,37 432,00 441,14 -3,26 -0,74 %
K
V
Coca-Cola 8,51 % 65,29 65,19 64,82 65,64 0,10 0,15 %
K
V
Home Depot 8,35 % 363,36 366,08 361,95 367,60 -2,72 -0,74 %
K
V
Procter & Gamble 6,21 % 167,96 168,44 167,13 169,04 -0,48 -0,28 %
K
V
Boeing 5,80 % 179,67 180,23 177,39 181,50 -0,56 -0,31 %
K
V
American Express 4,91 % 242,38 249,20 237,65 243,38 -6,82 -2,74 %
K
V
Amazon 4,87 % 183,13 183,75 180,11 184,93 -0,62 -0,34 %
K
V
Johnson & Johnson 4,58 % 154,69 155,42 154,12 156,51 -0,73 -0,47 %
K
V
Apple 35,95 % 224,31 224,18 223,28 226,80 0,13 0,06 %
K
V
Amgen 23,19 % 331,29 330,97 328,43 333,98 0,32 0,10 %
K
V
Goldman Sachs 20,03 % 484,93 486,21 483,19 492,60 -1,28 -0,26 %
K
V
Verizon 2,79 % 41,62 42,07 41,43 42,30 -0,45 -1,07 %
K
V
Walmart 18,85 % 70,75 70,82 70,65 71,33 -0,07 -0,10 %
K
V
JPMorgan Chase 12,91 % 209,78 209,98 208,92 212,35 -0,20 -0,10 %
K
V
UnitedHealth 12,81 % 565,33 564,34 561,54 569,90 0,99 0,18 %
K
V
3M 12,63 % 103,92 104,02 103,13 104,75 -0,10 -0,10 %
K
V
Honeywell International 10,48 % 214,61 217,67 214,24 218,14 -3,06 -1,41 %
K
V
IBM 0,92 % 183,25 185,22 181,95 187,00 -1,97 -1,06 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Salesforce -8,41 % 247,63 247,35 245,17 248,99 0,28 0,11 %
K
V
McDonald’s -5,41 % 257,28 259,52 255,03 260,44 -2,24 -0,86 %
K
V
Travelers Companies -4,95 % 203,48 220,60 202,95 215,26 -17,12 -7,76 %
K
V
Dow Inc -4,87 % 53,90 54,77 53,51 54,83 -0,87 -1,59 %
K
V
Intel -3,57 % 32,98 34,87 32,85 34,58 -1,89 -5,42 %
K
V
NIKE -23,09 % 72,70 72,38 71,85 72,82 0,32 0,44 %
K
V
Cisco Systems -2,07 % 47,32 48,04 47,14 48,10 -0,72 -1,50 %
K
V
Walt Disney -14,98 % 95,74 96,79 95,44 96,82 -1,05 -1,08 %
K
V
Caterpillar -1,98 % 347,63 356,03 346,69 356,49 -8,40 -2,36 %
K
V
Visa -1,60 % 265,46 269,15 264,31 270,95 -3,69 -1,37 %
K
V
Chevron -0,53 % 159,15 161,97 158,41 162,70 -2,82 -1,74 %
K
V
Merck & Co. -0,01 % 125,77 124,25 125,18 126,99 1,52 1,22 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Coca-Cola 9,60 % 65,29 65,19 64,82 65,64 0,10 0,15 %
K
V
Amgen 6,81 % 331,29 330,97 328,43 333,98 0,32 0,10 %
K
V
Honeywell International 6,75 % 214,61 217,67 214,24 218,14 -3,06 -1,41 %
K
V
IBM 6,03 % 183,25 185,22 181,95 187,00 -1,97 -1,06 %
K
V
Merck & Co. 5,31 % 125,77 124,25 125,18 126,99 1,52 1,22 %
K
V
Verizon 5,15 % 41,62 42,07 41,43 42,30 -0,45 -1,07 %
K
V
American Express 31,01 % 242,38 249,20 237,65 243,38 -6,82 -2,74 %
K
V
Walmart 30,72 % 70,75 70,82 70,65 71,33 -0,07 -0,10 %
K
V
Goldman Sachs 25,64 % 484,93 486,21 483,19 492,60 -1,28 -0,26 %
K
V
JPMorgan Chase 23,32 % 209,78 209,98 208,92 212,35 -0,20 -0,10 %
K
V
Caterpillar 20,42 % 347,63 356,03 346,69 356,49 -8,40 -2,36 %
K
V
Amazon 18,32 % 183,13 183,75 180,11 184,93 -0,62 -0,34 %
K
V
Apple 15,69 % 224,31 224,18 223,28 226,80 0,13 0,06 %
K
V
3M 15,06 % 103,92 104,02 103,13 104,75 -0,10 -0,10 %
K
V
Procter & Gamble 13,59 % 167,96 168,44 167,13 169,04 -0,48 -0,28 %
K
V
Chevron 11,69 % 159,15 161,97 158,41 162,70 -2,82 -1,74 %
K
V
Microsoft 10,24 % 437,11 440,37 432,00 441,14 -3,26 -0,74 %
K
V
UnitedHealth 10,20 % 565,33 564,34 561,54 569,90 0,99 0,18 %
K
V
Home Depot 1,87 % 363,36 366,08 361,95 367,60 -2,72 -0,74 %
K
V
Walt Disney 0,69 % 95,74 96,79 95,44 96,82 -1,05 -1,08 %
K
V
Dow Inc 0,63 % 53,90 54,77 53,51 54,83 -0,87 -1,59 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Cisco Systems -8,24 % 47,32 48,04 47,14 48,10 -0,72 -1,50 %
K
V
Travelers Companies -4,85 % 203,48 220,60 202,95 215,26 -17,12 -7,76 %
K
V
Johnson & Johnson -4,79 % 154,69 155,42 154,12 156,51 -0,73 -0,47 %
K
V
Intel -31,61 % 32,98 34,87 32,85 34,58 -1,89 -5,42 %
K
V
NIKE -27,70 % 72,70 72,38 71,85 72,82 0,32 0,44 %
K
V
Visa -2,12 % 265,46 269,15 264,31 270,95 -3,69 -1,37 %
K
V
Boeing -16,41 % 179,67 180,23 177,39 181,50 -0,56 -0,31 %
K
V
McDonald’s -13,78 % 257,28 259,52 255,03 260,44 -2,24 -0,86 %
K
V
Salesforce -11,66 % 247,63 247,35 245,17 248,99 0,28 0,11 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Procter & Gamble 9,83 % 167,96 168,44 167,13 169,04 -0,48 -0,28 %
K
V
Walt Disney 9,82 % 95,74 96,79 95,44 96,82 -1,05 -1,08 %
K
V
Salesforce 8,58 % 247,63 247,35 245,17 248,99 0,28 0,11 %
K
V
American Express 42,39 % 242,38 249,20 237,65 243,38 -6,82 -2,74 %
K
V
Amgen 41,08 % 331,29 330,97 328,43 333,98 0,32 0,10 %
K
V
Amazon 40,87 % 183,13 183,75 180,11 184,93 -0,62 -0,34 %
K
V
Coca-Cola 4,56 % 65,29 65,19 64,82 65,64 0,10 0,15 %
K
V
Goldman Sachs 37,78 % 484,93 486,21 483,19 492,60 -1,28 -0,26 %
K
V
JPMorgan Chase 35,39 % 209,78 209,98 208,92 212,35 -0,20 -0,10 %
K
V
Caterpillar 34,92 % 347,63 356,03 346,69 356,49 -8,40 -2,36 %
K
V
Walmart 34,03 % 70,75 70,82 70,65 71,33 -0,07 -0,10 %
K
V
IBM 31,89 % 183,25 185,22 181,95 187,00 -1,97 -1,06 %
K
V
Microsoft 27,15 % 437,11 440,37 432,00 441,14 -3,26 -0,74 %
K
V
Verizon 22,85 % 41,62 42,07 41,43 42,30 -0,45 -1,07 %
K
V
Honeywell International 2,88 % 214,61 217,67 214,24 218,14 -3,06 -1,41 %
K
V
3M 19,13 % 103,92 104,02 103,13 104,75 -0,10 -0,10 %
K
V
Travelers Companies 17,74 % 203,48 220,60 202,95 215,26 -17,12 -7,76 %
K
V
Apple 16,86 % 224,31 224,18 223,28 226,80 0,13 0,06 %
K
V
Merck & Co. 13,93 % 125,77 124,25 125,18 126,99 1,52 1,22 %
K
V
Home Depot 13,38 % 363,36 366,08 361,95 367,60 -2,72 -0,74 %
K
V
UnitedHealth 11,61 % 565,33 564,34 561,54 569,90 0,99 0,18 %
K
V
Visa 10,96 % 265,46 269,15 264,31 270,95 -3,69 -1,37 %
K
V
Dow Inc 1,60 % 53,90 54,77 53,51 54,83 -0,87 -1,59 %
K
V
Chevron 0,29 % 159,15 161,97 158,41 162,70 -2,82 -1,74 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Johnson & Johnson -9,11 % 154,69 155,42 154,12 156,51 -0,73 -0,47 %
K
V
NIKE -33,34 % 72,70 72,38 71,85 72,82 0,32 0,44 %
K
V
Intel -3,06 % 32,98 34,87 32,85 34,58 -1,89 -5,42 %
K
V
Boeing -15,17 % 179,67 180,23 177,39 181,50 -0,56 -0,31 %
K
V
McDonald’s -12,97 % 257,28 259,52 255,03 260,44 -2,24 -0,86 %
K
V
Cisco Systems -10,09 % 47,32 48,04 47,14 48,10 -0,72 -1,50 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
McDonald’s 9,05 % 257,28 259,52 255,03 260,44 -2,24 -0,86 %
K
V
Visa 8,95 % 265,46 269,15 264,31 270,95 -3,69 -1,37 %
K
V
Caterpillar 64,96 % 347,63 356,03 346,69 356,49 -8,40 -2,36 %
K
V
Merck & Co. 64,64 % 125,77 124,25 125,18 126,99 1,52 1,22 %
K
V
Chevron 59,44 % 159,15 161,97 158,41 162,70 -2,82 -1,74 %
K
V
Microsoft 55,33 % 437,11 440,37 432,00 441,14 -3,26 -0,74 %
K
V
Apple 54,27 % 224,31 224,18 223,28 226,80 0,13 0,06 %
K
V
Walmart 50,37 % 70,75 70,82 70,65 71,33 -0,07 -0,10 %
K
V
American Express 40,50 % 242,38 249,20 237,65 243,38 -6,82 -2,74 %
K
V
JPMorgan Chase 37,24 % 209,78 209,98 208,92 212,35 -0,20 -0,10 %
K
V
UnitedHealth 36,34 % 565,33 564,34 561,54 569,90 0,99 0,18 %
K
V
IBM 35,77 % 183,25 185,22 181,95 187,00 -1,97 -1,06 %
K
V
Amgen 35,30 % 331,29 330,97 328,43 333,98 0,32 0,10 %
K
V
Travelers Companies 34,01 % 203,48 220,60 202,95 215,26 -17,12 -7,76 %
K
V
Goldman Sachs 29,83 % 484,93 486,21 483,19 492,60 -1,28 -0,26 %
K
V
Procter & Gamble 20,66 % 167,96 168,44 167,13 169,04 -0,48 -0,28 %
K
V
Salesforce 2,28 % 247,63 247,35 245,17 248,99 0,28 0,11 %
K
V
Amazon 2,16 % 183,13 183,75 180,11 184,93 -0,62 -0,34 %
K
V
Coca-Cola 15,46 % 65,29 65,19 64,82 65,64 0,10 0,15 %
K
V
Home Depot 11,34 % 363,36 366,08 361,95 367,60 -2,72 -0,74 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Dow Inc -9,76 % 53,90 54,77 53,51 54,83 -0,87 -1,59 %
K
V
Johnson & Johnson -8,73 % 154,69 155,42 154,12 156,51 -0,73 -0,47 %
K
V
Honeywell International -7,44 % 214,61 217,67 214,24 218,14 -3,06 -1,41 %
K
V
NIKE -54,87 % 72,70 72,38 71,85 72,82 0,32 0,44 %
K
V
Walt Disney -45,88 % 95,74 96,79 95,44 96,82 -1,05 -1,08 %
K
V
Intel -41,35 % 32,98 34,87 32,85 34,58 -1,89 -5,42 %
K
V
3M -38,09 % 103,92 104,02 103,13 104,75 -0,10 -0,10 %
K
V
Verizon -25,61 % 41,62 42,07 41,43 42,30 -0,45 -1,07 %
K
V
Boeing -19,26 % 179,67 180,23 177,39 181,50 -0,56 -0,31 %
K
V
Cisco Systems -12,18 % 47,32 48,04 47,14 48,10 -0,72 -1,50 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
American Express 94,18 % 242,38 249,20 237,65 243,38 -6,82 -2,74 %
K
V
Amazon 86,44 % 183,13 183,75 180,11 184,93 -0,62 -0,34 %
K
V
Walmart 86,37 % 70,75 70,82 70,65 71,33 -0,07 -0,10 %
K
V
Amgen 85,71 % 331,29 330,97 328,43 333,98 0,32 0,10 %
K
V
JPMorgan Chase 84,76 % 209,78 209,98 208,92 212,35 -0,20 -0,10 %
K
V
Home Depot 70,56 % 363,36 366,08 361,95 367,60 -2,72 -0,74 %
K
V
Merck & Co. 62,06 % 125,77 124,25 125,18 126,99 1,52 1,22 %
K
V
Salesforce 57,98 % 247,63 247,35 245,17 248,99 0,28 0,11 %
K
V
Visa 48,10 % 265,46 269,15 264,31 270,95 -3,69 -1,37 %
K
V
Procter & Gamble 46,04 % 167,96 168,44 167,13 169,04 -0,48 -0,28 %
K
V
Dow Inc 4,62 % 53,90 54,77 53,51 54,83 -0,87 -1,59 %
K
V
Travelers Companies 35,45 % 203,48 220,60 202,95 215,26 -17,12 -7,76 %
K
V
Apple 342,88 % 224,31 224,18 223,28 226,80 0,13 0,06 %
K
V
IBM 28,17 % 183,25 185,22 181,95 187,00 -1,97 -1,06 %
K
V
Chevron 27,28 % 159,15 161,97 158,41 162,70 -2,82 -1,74 %
K
V
Coca-Cola 27,05 % 65,29 65,19 64,82 65,64 0,10 0,15 %
K
V
Honeywell International 24,06 % 214,61 217,67 214,24 218,14 -3,06 -1,41 %
K
V
Microsoft 219,95 % 437,11 440,37 432,00 441,14 -3,26 -0,74 %
K
V
McDonald’s 20,30 % 257,28 259,52 255,03 260,44 -2,24 -0,86 %
K
V
Johnson & Johnson 18,71 % 154,69 155,42 154,12 156,51 -0,73 -0,47 %
K
V
Caterpillar 155,18 % 347,63 356,03 346,69 356,49 -8,40 -2,36 %
K
V
Goldman Sachs 127,11 % 484,93 486,21 483,19 492,60 -1,28 -0,26 %
K
V
UnitedHealth 120,27 % 565,33 564,34 561,54 569,90 0,99 0,18 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Boeing -52,39 % 179,67 180,23 177,39 181,50 -0,56 -0,31 %
K
V
Intel -34,39 % 32,98 34,87 32,85 34,58 -1,89 -5,42 %
K
V
Walt Disney -31,54 % 95,74 96,79 95,44 96,82 -1,05 -1,08 %
K
V
3M -27,99 % 103,92 104,02 103,13 104,75 -0,10 -0,10 %
K
V
Verizon -26,45 % 41,62 42,07 41,43 42,30 -0,45 -1,07 %
K
V
Cisco Systems -17,50 % 47,32 48,04 47,14 48,10 -0,72 -1,50 %
K
V
NIKE -16,00 % 72,70 72,38 71,85 72,82 0,32 0,44 %
K
V

Dow Jones Aktien Performance Vergleich

Loading ...
Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
UnitedHealth 565,33 7,38 % 0,18 % 10,52 % 17,14 % 12,81 % 10,20 % 11,61 % 36,34 % 120,27 %
K
V
Travelers Companies 203,48 6,82 % -7,76 % -3,84 % -3,01 % -4,95 % -4,85 % 17,74 % 34,01 % 35,45 %
K
V
Chevron 159,15 6,70 % -1,74 % 2,29 % 2,49 % -0,53 % 11,69 % 0,29 % 59,44 % 27,28 %
K
V
Walt Disney 95,74 6,04 % -1,08 % -1,43 % -6,39 % -14,98 % 0,69 % 9,82 % -45,88 % -31,54 %
K
V
Home Depot 363,36 4,85 % -0,74 % 1,00 % 2,12 % 8,35 % 1,87 % 13,38 % 11,34 % 70,56 %
K
V
Walmart 70,75 34,65 % -0,10 % 2,18 % 4,18 % 18,85 % 30,72 % 34,03 % 50,37 % 86,37 %
K
V
American Express 242,38 29,38 % -2,74 % 1,57 % 5,21 % 4,91 % 31,01 % 42,39 % 40,50 % 94,18 %
K
V
Goldman Sachs 484,93 25,70 % -0,26 % 1,05 % 7,72 % 20,03 % 25,64 % 37,78 % 29,83 % 127,11 %
K
V
JPMorgan Chase 209,78 23,33 % -0,10 % 2,36 % 6,87 % 12,91 % 23,32 % 35,39 % 37,24 % 84,76 %
K
V
Amazon 183,13 20,52 % -0,34 % -5,84 % -3,15 % 4,87 % 18,32 % 40,87 % 2,16 % 86,44 %
K
V
Honeywell International 214,61 2,33 % -1,41 % -0,23 % -0,22 % 10,48 % 6,75 % 2,88 % -7,44 % 24,06 %
K
V
Caterpillar 347,63 17,57 % -2,36 % 3,59 % 6,04 % -1,98 % 20,42 % 34,92 % 64,96 % 155,18 %
K
V
Apple 224,31 16,53 % 0,06 % -2,70 % 8,11 % 35,95 % 15,69 % 16,86 % 54,27 % 342,88 %
K
V
Microsoft 437,11 16,24 % -0,74 % -3,62 % -2,82 % 9,52 % 10,24 % 27,15 % 55,33 % 219,95 %
K
V
Merck & Co. 125,77 15,36 % 1,22 % -1,56 % -3,79 % -0,01 % 5,31 % 13,93 % 64,64 % 62,06 %
K
V
Amgen 331,29 15,02 % 0,10 % 0,14 % 7,51 % 23,19 % 6,81 % 41,08 % 35,30 % 85,71 %
K
V
Procter & Gamble 167,96 14,62 % -0,28 % 0,81 % -0,18 % 6,21 % 13,59 % 9,83 % 20,66 % 46,04 %
K
V
3M 103,92 13,69 % -0,10 % -0,12 % 1,49 % 12,63 % 15,06 % 19,13 % -38,09 % -27,99 %
K
V
IBM 183,25 12,05 % -1,06 % 0,23 % 6,26 % 0,92 % 6,03 % 31,89 % 35,77 % 28,17 %
K
V
Coca-Cola 65,29 10,79 % 0,15 % 2,50 % 4,01 % 8,51 % 9,60 % 4,56 % 15,46 % 27,05 %
K
V
Verizon 41,62 10,40 % -1,07 % 0,46 % 3,43 % 2,79 % 5,15 % 22,85 % -25,61 % -26,45 %
K
V
Visa 265,46 1,96 % -1,37 % -0,11 % -3,55 % -1,60 % -2,12 % 10,96 % 8,95 % 48,10 %
K
V
Cisco Systems 47,32 -6,35 % -1,50 % -0,13 % 0,06 % -2,07 % -8,24 % -10,09 % -12,18 % -17,50 %
K
V
Salesforce 247,63 -5,89 % 0,11 % -2,50 % 1,05 % -8,41 % -11,66 % 8,58 % 2,28 % 57,98 %
K
V
Intel 32,98 -34,38 % -5,42 % -4,38 % 6,08 % -3,57 % -31,61 % -3,06 % -41,35 % -34,39 %
K
V
NIKE 72,70 -33,04 % 0,44 % -0,98 % -25,19 % -23,09 % -27,70 % -33,34 % -54,87 % -16,00 %
K
V
Boeing 179,67 -31,07 % -0,31 % -1,45 % 1,76 % 5,80 % -16,41 % -15,17 % -19,26 % -52,39 %
K
V
McDonald’s 257,28 -13,23 % -0,86 % 1,33 % -0,81 % -5,41 % -13,78 % -12,97 % 9,05 % 20,30 %
K
V
Dow Inc 53,90 -1,71 % -1,59 % 1,87 % -0,17 % -4,87 % 0,63 % 1,60 % -9,76 % 4,62 %
K
V
Johnson & Johnson 154,69 -1,31 % -0,47 % 3,21 % 3,99 % 4,58 % -4,79 % -9,11 % -8,73 % 18,71 %
K
V

Top und Flop Aktien im Dow Jones

Was sind die Top und Flop Dow Jones Aktien des Jahres? Welche Dow Jones Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im amerikanischen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien des Jahres. Die aktuell beste Dow Jones Aktie 2024 ist ---. Die schlechteste Dow Jones Aktie 2024 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im Dow Jones am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top Dow Jones Aktie und --- die Flop Dow Jones Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene Dow Jones Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer Dow Jones Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte Dow Jones Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den Dow Jones erfahren?