Dow Jones Top Flop

Dow Jones Gewinner und Verlierer im Überblick

Dow Jones Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
UnitedHealth 493,18 14,19 2,96 % 22:00 485,97 502,00 -2,06 % -8,00 % -2,24 %
K
V
Travelers Companies 210,42 3,84 1,86 % 22:00 207,24 211,77 -0,59 % 25,17 % 22,34 %
K
V
NIKE 95,74 0,90 0,95 % 22:00 94,53 95,88 -5,93 % -7,74 % -24,14 %
K
V
Verizon 40,13 0,35 0,88 % 22:00 39,71 40,17 2,03 % 29,24 % 3,06 %
K
V
Chevron 157,57 1,17 0,75 % 22:01 156,39 158,04 10,78 % -6,72 % -7,59 %
K
V
Coca-Cola 58,91 0,40 0,68 % 22:00 58,54 58,98 -1,54 % 8,99 % -7,32 %
K
V
Johnson & Johnson 145,74 0,97 0,67 % 22:00 143,13 145,80 -9,86 % -4,58 % -9,48 %
K
V
JPMorgan Chase 181,25 1,17 0,65 % 22:00 179,97 183,36 6,42 % 24,22 % 28,18 %
K
V
Cisco Systems 48,10 0,31 0,65 % 22:00 47,88 48,41 -6,18 % -10,54 % -4,39 %
K
V
3M 91,48 0,52 0,57 % 22:00 90,87 92,43 1,53 % 23,77 % 2,96 %
K
V
Honeywell International 191,11 0,75 0,39 % 22:00 189,99 192,30 -4,82 % 4,16 % -2,96 %
K
V
McDonald’s 270,98 1,03 0,38 % 22:00 268,85 271,29 -9,83 % 5,84 % -6,85 %
K
V
Procter & Gamble 157,29 0,33 0,21 % 22:00 155,96 157,63 6,59 % 4,84 % 4,02 %
K
V
Home Depot 332,89 0,06 0,02 % 22:00 331,33 336,95 -8,15 % 14,69 % 11,35 %
K
V
Boeing 170,23 0,02 0,01 % 22:00 169,10 172,04 -20,83 % -8,33 % -18,30 %
K
V

Dow Jones Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Microsoft 404,33 -7,51 -1,82 % 22:00 403,95 411,89 1,43 % 22,48 % 40,21 %
K
V
Intel 35,04 -0,64 -1,79 % 22:00 34,77 35,66 -27,23 % -1,68 % 10,08 %
K
V
Salesforce 271,92 -4,40 -1,59 % 22:00 269,75 276,33 -3,19 % 32,75 % 36,99 %
K
V
Amazon 179,17 -2,11 -1,16 % 22:00 178,65 182,39 15,35 % 39,83 % 75,14 %
K
V
IBM 181,47 -1,63 -0,89 % 22:00 180,17 183,46 5,83 % 29,65 % 42,02 %
K
V
Walmart 59,26 -0,39 -0,65 % 22:00 59,22 59,94 9,49 % 10,06 % 18,65 %
K
V
Dow Inc 56,49 -0,33 -0,58 % 22:00 56,04 57,30 6,97 % 12,80 % -0,51 %
K
V
Apple 167,04 -0,96 -0,57 % 22:00 166,55 168,64 -12,80 % -5,00 % 0,34 %
K
V
Amgen 262,68 -1,39 -0,53 % 22:00 262,58 265,92 -14,66 % -7,37 % 6,74 %
K
V
Visa 271,37 -1,32 -0,48 % 22:00 269,86 273,15 0,17 % 14,28 % 16,17 %
K
V
Walt Disney 112,43 -0,51 -0,45 % 22:03 112,19 114,25 20,81 % 32,77 % 11,39 %
K
V
Goldman Sachs 403,11 -0,80 -0,20 % 22:00 402,41 407,86 5,47 % 33,50 % 20,72 %
K
V
Merck & Co. 125,23 -0,14 -0,11 % 22:00 124,50 125,52 5,33 % 22,79 % 9,06 %
K
V
Caterpillar 357,93 -0,39 -0,11 % 22:00 356,17 363,48 25,47 % 38,08 % 58,94 %
K
V
American Express 217,50 -0,17 -0,08 % 22:00 217,18 221,45 18,74 % 43,54 % 32,30 %
K
V

Dow Jones Gewinner 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Microsoft 7,52 % 404,33 404,27 403,95 411,89 -7,51 -1,82 %
K
V
Procter & Gamble 7,34 % 157,29 156,96 155,96 157,63 0,33 0,21 %
K
V
JPMorgan Chase 6,55 % 181,25 180,08 179,97 183,36 1,17 0,65 %
K
V
Verizon 6,45 % 40,13 39,78 39,71 40,17 0,35 0,88 %
K
V
Chevron 5,64 % 157,57 156,40 156,39 158,04 1,17 0,75 %
K
V
Goldman Sachs 4,49 % 403,11 403,91 402,41 407,86 -0,80 -0,20 %
K
V
Visa 4,23 % 271,37 272,69 269,86 273,15 -1,32 -0,48 %
K
V
Salesforce 3,34 % 271,92 276,32 269,75 276,33 -4,40 -1,59 %
K
V
Dow Inc 3,01 % 56,49 56,82 56,04 57,30 -0,33 -0,58 %
K
V
Walt Disney 24,52 % 112,43 112,94 112,19 114,25 -0,51 -0,45 %
K
V
Caterpillar 21,06 % 357,93 358,32 356,17 363,48 -0,39 -0,11 %
K
V
Amazon 17,92 % 179,17 179,22 178,65 182,39 -2,11 -1,16 %
K
V
American Express 16,10 % 217,50 217,67 217,18 221,45 -0,17 -0,08 %
K
V
Merck & Co. 14,87 % 125,23 125,37 124,50 125,52 -0,14 -0,11 %
K
V
Walmart 12,78 % 59,26 59,65 59,22 59,94 -0,39 -0,65 %
K
V
IBM 10,96 % 181,47 183,10 180,17 183,46 -1,63 -0,89 %
K
V
Travelers Companies 10,46 % 210,42 206,58 207,24 211,77 3,84 1,86 %
K
V
3M 0,08 % 91,48 90,96 90,87 92,43 0,52 0,57 %
K
V

Dow Jones Verlierer 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Honeywell International -8,88 % 191,11 191,08 189,99 192,30 0,75 0,39 %
K
V
Amgen -8,80 % 262,68 262,75 262,58 265,92 -1,39 -0,53 %
K
V
McDonald’s -8,61 % 270,98 269,95 268,85 271,29 1,03 0,38 %
K
V
Johnson & Johnson -7,02 % 145,74 144,77 143,13 145,80 0,97 0,67 %
K
V
UnitedHealth -6,32 % 493,18 478,99 485,97 502,00 14,19 2,96 %
K
V
Cisco Systems -4,81 % 48,10 48,11 47,88 48,41 0,31 0,65 %
K
V
Boeing -34,69 % 170,23 170,21 169,10 172,04 0,02 0,01 %
K
V
Intel -30,28 % 35,04 35,68 34,77 35,66 -0,64 -1,79 %
K
V
Home Depot -3,94 % 332,89 332,83 331,33 336,95 0,06 0,02 %
K
V
Apple -13,22 % 167,04 168,00 166,55 168,64 -0,96 -0,57 %
K
V
NIKE -11,82 % 95,74 94,84 94,53 95,88 0,90 0,95 %
K
V
Coca-Cola -0,03 % 58,91 58,51 58,54 58,98 0,40 0,68 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Walmart 9,49 % 59,26 59,65 59,22 59,94 -0,39 -0,65 %
K
V
Dow Inc 6,97 % 56,49 56,82 56,04 57,30 -0,33 -0,58 %
K
V
Procter & Gamble 6,59 % 157,29 156,96 155,96 157,63 0,33 0,21 %
K
V
JPMorgan Chase 6,42 % 181,25 180,08 179,97 183,36 1,17 0,65 %
K
V
IBM 5,83 % 181,47 183,10 180,17 183,46 -1,63 -0,89 %
K
V
Goldman Sachs 5,47 % 403,11 403,91 402,41 407,86 -0,80 -0,20 %
K
V
Merck & Co. 5,33 % 125,23 125,37 124,50 125,52 -0,14 -0,11 %
K
V
Caterpillar 25,47 % 357,93 358,32 356,17 363,48 -0,39 -0,11 %
K
V
Walt Disney 20,81 % 112,43 112,94 112,19 114,25 -0,51 -0,45 %
K
V
Verizon 2,03 % 40,13 39,78 39,71 40,17 0,35 0,88 %
K
V
American Express 18,74 % 217,50 217,67 217,18 221,45 -0,17 -0,08 %
K
V
Amazon 15,35 % 179,17 179,22 178,65 182,39 -2,11 -1,16 %
K
V
Chevron 10,78 % 157,57 156,40 156,39 158,04 1,17 0,75 %
K
V
3M 1,53 % 91,48 90,96 90,87 92,43 0,52 0,57 %
K
V
Microsoft 1,43 % 404,33 404,27 403,95 411,89 -7,51 -1,82 %
K
V
Visa 0,17 % 271,37 272,69 269,86 273,15 -1,32 -0,48 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Johnson & Johnson -9,86 % 145,74 144,77 143,13 145,80 0,97 0,67 %
K
V
McDonald’s -9,83 % 270,98 269,95 268,85 271,29 1,03 0,38 %
K
V
Home Depot -8,15 % 332,89 332,83 331,33 336,95 0,06 0,02 %
K
V
Cisco Systems -6,18 % 48,10 48,11 47,88 48,41 0,31 0,65 %
K
V
NIKE -5,93 % 95,74 94,84 94,53 95,88 0,90 0,95 %
K
V
Honeywell International -4,82 % 191,11 191,08 189,99 192,30 0,75 0,39 %
K
V
Salesforce -3,19 % 271,92 276,32 269,75 276,33 -4,40 -1,59 %
K
V
Intel -27,23 % 35,04 35,68 34,77 35,66 -0,64 -1,79 %
K
V
Boeing -20,83 % 170,23 170,21 169,10 172,04 0,02 0,01 %
K
V
UnitedHealth -2,06 % 493,18 478,99 485,97 502,00 14,19 2,96 %
K
V
Amgen -14,66 % 262,68 262,75 262,58 265,92 -1,39 -0,53 %
K
V
Apple -12,80 % 167,04 168,00 166,55 168,64 -0,96 -0,57 %
K
V
Coca-Cola -1,54 % 58,91 58,51 58,54 58,98 0,40 0,68 %
K
V
Travelers Companies -0,59 % 210,42 206,58 207,24 211,77 3,84 1,86 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Coca-Cola 8,99 % 58,91 58,51 58,54 58,98 0,40 0,68 %
K
V
McDonald’s 5,84 % 270,98 269,95 268,85 271,29 1,03 0,38 %
K
V
American Express 43,54 % 217,50 217,67 217,18 221,45 -0,17 -0,08 %
K
V
Procter & Gamble 4,84 % 157,29 156,96 155,96 157,63 0,33 0,21 %
K
V
Honeywell International 4,16 % 191,11 191,08 189,99 192,30 0,75 0,39 %
K
V
Amazon 39,83 % 179,17 179,22 178,65 182,39 -2,11 -1,16 %
K
V
Caterpillar 38,08 % 357,93 358,32 356,17 363,48 -0,39 -0,11 %
K
V
Goldman Sachs 33,50 % 403,11 403,91 402,41 407,86 -0,80 -0,20 %
K
V
Walt Disney 32,77 % 112,43 112,94 112,19 114,25 -0,51 -0,45 %
K
V
Salesforce 32,75 % 271,92 276,32 269,75 276,33 -4,40 -1,59 %
K
V
IBM 29,65 % 181,47 183,10 180,17 183,46 -1,63 -0,89 %
K
V
Verizon 29,24 % 40,13 39,78 39,71 40,17 0,35 0,88 %
K
V
Travelers Companies 25,17 % 210,42 206,58 207,24 211,77 3,84 1,86 %
K
V
JPMorgan Chase 24,22 % 181,25 180,08 179,97 183,36 1,17 0,65 %
K
V
3M 23,77 % 91,48 90,96 90,87 92,43 0,52 0,57 %
K
V
Merck & Co. 22,79 % 125,23 125,37 124,50 125,52 -0,14 -0,11 %
K
V
Microsoft 22,48 % 404,33 404,27 403,95 411,89 -7,51 -1,82 %
K
V
Home Depot 14,69 % 332,89 332,83 331,33 336,95 0,06 0,02 %
K
V
Visa 14,28 % 271,37 272,69 269,86 273,15 -1,32 -0,48 %
K
V
Dow Inc 12,80 % 56,49 56,82 56,04 57,30 -0,33 -0,58 %
K
V
Walmart 10,06 % 59,26 59,65 59,22 59,94 -0,39 -0,65 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Boeing -8,33 % 170,23 170,21 169,10 172,04 0,02 0,01 %
K
V
UnitedHealth -8,00 % 493,18 478,99 485,97 502,00 14,19 2,96 %
K
V
NIKE -7,74 % 95,74 94,84 94,53 95,88 0,90 0,95 %
K
V
Amgen -7,37 % 262,68 262,75 262,58 265,92 -1,39 -0,53 %
K
V
Chevron -6,72 % 157,57 156,40 156,39 158,04 1,17 0,75 %
K
V
Apple -5,00 % 167,04 168,00 166,55 168,64 -0,96 -0,57 %
K
V
Johnson & Johnson -4,58 % 145,74 144,77 143,13 145,80 0,97 0,67 %
K
V
Cisco Systems -10,54 % 48,10 48,11 47,88 48,41 0,31 0,65 %
K
V
Intel -1,68 % 35,04 35,68 34,77 35,66 -0,64 -1,79 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Merck & Co. 9,06 % 125,23 125,37 124,50 125,52 -0,14 -0,11 %
K
V
Amazon 75,14 % 179,17 179,22 178,65 182,39 -2,11 -1,16 %
K
V
Amgen 6,74 % 262,68 262,75 262,58 265,92 -1,39 -0,53 %
K
V
Caterpillar 58,94 % 357,93 358,32 356,17 363,48 -0,39 -0,11 %
K
V
IBM 42,02 % 181,47 183,10 180,17 183,46 -1,63 -0,89 %
K
V
Microsoft 40,21 % 404,33 404,27 403,95 411,89 -7,51 -1,82 %
K
V
Procter & Gamble 4,02 % 157,29 156,96 155,96 157,63 0,33 0,21 %
K
V
Salesforce 36,99 % 271,92 276,32 269,75 276,33 -4,40 -1,59 %
K
V
American Express 32,30 % 217,50 217,67 217,18 221,45 -0,17 -0,08 %
K
V
Verizon 3,06 % 40,13 39,78 39,71 40,17 0,35 0,88 %
K
V
JPMorgan Chase 28,18 % 181,25 180,08 179,97 183,36 1,17 0,65 %
K
V
Travelers Companies 22,34 % 210,42 206,58 207,24 211,77 3,84 1,86 %
K
V
Goldman Sachs 20,72 % 403,11 403,91 402,41 407,86 -0,80 -0,20 %
K
V
3M 2,96 % 91,48 90,96 90,87 92,43 0,52 0,57 %
K
V
Walmart 18,65 % 59,26 59,65 59,22 59,94 -0,39 -0,65 %
K
V
Visa 16,17 % 271,37 272,69 269,86 273,15 -1,32 -0,48 %
K
V
Walt Disney 11,39 % 112,43 112,94 112,19 114,25 -0,51 -0,45 %
K
V
Home Depot 11,35 % 332,89 332,83 331,33 336,95 0,06 0,02 %
K
V
Intel 10,08 % 35,04 35,68 34,77 35,66 -0,64 -1,79 %
K
V
Apple 0,34 % 167,04 168,00 166,55 168,64 -0,96 -0,57 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Johnson & Johnson -9,48 % 145,74 144,77 143,13 145,80 0,97 0,67 %
K
V
Chevron -7,59 % 157,57 156,40 156,39 158,04 1,17 0,75 %
K
V
Coca-Cola -7,32 % 58,91 58,51 58,54 58,98 0,40 0,68 %
K
V
McDonald’s -6,85 % 270,98 269,95 268,85 271,29 1,03 0,38 %
K
V
Cisco Systems -4,39 % 48,10 48,11 47,88 48,41 0,31 0,65 %
K
V
NIKE -24,14 % 95,74 94,84 94,53 95,88 0,90 0,95 %
K
V
Honeywell International -2,96 % 191,11 191,08 189,99 192,30 0,75 0,39 %
K
V
UnitedHealth -2,24 % 493,18 478,99 485,97 502,00 14,19 2,96 %
K
V
Boeing -18,30 % 170,23 170,21 169,10 172,04 0,02 0,01 %
K
V
Dow Inc -0,51 % 56,49 56,82 56,04 57,30 -0,33 -0,58 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Coca-Cola 9,74 % 58,91 58,51 58,54 58,98 0,40 0,68 %
K
V
Merck & Co. 69,53 % 125,23 125,37 124,50 125,52 -0,14 -0,11 %
K
V
Microsoft 55,07 % 404,33 404,27 403,95 411,89 -7,51 -1,82 %
K
V
Caterpillar 53,38 % 357,93 358,32 356,17 363,48 -0,39 -0,11 %
K
V
Chevron 53,04 % 157,57 156,40 156,39 158,04 1,17 0,75 %
K
V
Amazon 5,41 % 179,17 179,22 178,65 182,39 -2,11 -1,16 %
K
V
American Express 45,01 % 217,50 217,67 217,18 221,45 -0,17 -0,08 %
K
V
IBM 42,21 % 181,47 183,10 180,17 183,46 -1,63 -0,89 %
K
V
Travelers Companies 34,93 % 210,42 206,58 207,24 211,77 3,84 1,86 %
K
V
Walmart 26,45 % 59,26 59,65 59,22 59,94 -0,39 -0,65 %
K
V
UnitedHealth 26,13 % 493,18 478,99 485,97 502,00 14,19 2,96 %
K
V
Apple 24,51 % 167,04 168,00 166,55 168,64 -0,96 -0,57 %
K
V
Amgen 2,73 % 262,68 262,75 262,58 265,92 -1,39 -0,53 %
K
V
Visa 19,86 % 271,37 272,69 269,86 273,15 -1,32 -0,48 %
K
V
JPMorgan Chase 18,23 % 181,25 180,08 179,97 183,36 1,17 0,65 %
K
V
Goldman Sachs 17,76 % 403,11 403,91 402,41 407,86 -0,80 -0,20 %
K
V
Salesforce 17,25 % 271,92 276,32 269,75 276,33 -4,40 -1,59 %
K
V
McDonald’s 16,26 % 270,98 269,95 268,85 271,29 1,03 0,38 %
K
V
Procter & Gamble 14,60 % 157,29 156,96 155,96 157,63 0,33 0,21 %
K
V
Home Depot 1,47 % 332,89 332,83 331,33 336,95 0,06 0,02 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Cisco Systems -8,90 % 48,10 48,11 47,88 48,41 0,31 0,65 %
K
V
Intel -45,88 % 35,04 35,68 34,77 35,66 -0,64 -1,79 %
K
V
3M -44,90 % 91,48 90,96 90,87 92,43 0,52 0,57 %
K
V
Walt Disney -39,96 % 112,43 112,94 112,19 114,25 -0,51 -0,45 %
K
V
Boeing -31,41 % 170,23 170,21 169,10 172,04 0,02 0,01 %
K
V
Verizon -31,14 % 40,13 39,78 39,71 40,17 0,35 0,88 %
K
V
NIKE -28,72 % 95,74 94,84 94,53 95,88 0,90 0,95 %
K
V
Honeywell International -17,66 % 191,11 191,08 189,99 192,30 0,75 0,39 %
K
V
Dow Inc -12,66 % 56,49 56,82 56,04 57,30 -0,33 -0,58 %
K
V
Johnson & Johnson -10,17 % 145,74 144,77 143,13 145,80 0,97 0,67 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Goldman Sachs 95,77 % 403,11 403,91 402,41 407,86 -0,80 -0,20 %
K
V
Amazon 92,48 % 179,17 179,22 178,65 182,39 -2,11 -1,16 %
K
V
American Express 91,34 % 217,50 217,67 217,18 221,45 -0,17 -0,08 %
K
V
Merck & Co. 79,45 % 125,23 125,37 124,50 125,52 -0,14 -0,11 %
K
V
Salesforce 74,32 % 271,92 276,32 269,75 276,33 -4,40 -1,59 %
K
V
Walmart 72,32 % 59,26 59,65 59,22 59,94 -0,39 -0,65 %
K
V
NIKE 7,33 % 95,74 94,84 94,53 95,88 0,90 0,95 %
K
V
Visa 69,44 % 271,37 272,69 269,86 273,15 -1,32 -0,48 %
K
V
Home Depot 61,86 % 332,89 332,83 331,33 336,95 0,06 0,02 %
K
V
JPMorgan Chase 59,75 % 181,25 180,08 179,97 183,36 1,17 0,65 %
K
V
Travelers Companies 51,46 % 210,42 206,58 207,24 211,77 3,84 1,86 %
K
V
Johnson & Johnson 5,98 % 145,74 144,77 143,13 145,80 0,97 0,67 %
K
V
Procter & Gamble 48,32 % 157,29 156,96 155,96 157,63 0,33 0,21 %
K
V
Amgen 48,01 % 262,68 262,75 262,58 265,92 -1,39 -0,53 %
K
V
McDonald’s 39,03 % 270,98 269,95 268,85 271,29 1,03 0,38 %
K
V
IBM 35,38 % 181,47 183,10 180,17 183,46 -1,63 -0,89 %
K
V
Chevron 31,46 % 157,57 156,40 156,39 158,04 1,17 0,75 %
K
V
Coca-Cola 24,07 % 58,91 58,51 58,54 58,98 0,40 0,68 %
K
V
Apple 227,75 % 167,04 168,00 166,55 168,64 -0,96 -0,57 %
K
V
Microsoft 227,74 % 404,33 404,27 403,95 411,89 -7,51 -1,82 %
K
V
Caterpillar 149,67 % 357,93 358,32 356,17 363,48 -0,39 -0,11 %
K
V
Honeywell International 13,04 % 191,11 191,08 189,99 192,30 0,75 0,39 %
K
V
UnitedHealth 122,40 % 493,18 478,99 485,97 502,00 14,19 2,96 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Boeing -55,21 % 170,23 170,21 169,10 172,04 0,02 0,01 %
K
V
3M -50,01 % 91,48 90,96 90,87 92,43 0,52 0,57 %
K
V
Intel -40,09 % 35,04 35,68 34,77 35,66 -0,64 -1,79 %
K
V
Verizon -30,86 % 40,13 39,78 39,71 40,17 0,35 0,88 %
K
V
Dow Inc -2,22 % 56,49 56,82 56,04 57,30 -0,33 -0,58 %
K
V
Walt Disney -15,12 % 112,43 112,94 112,19 114,25 -0,51 -0,45 %
K
V
Cisco Systems -14,72 % 48,10 48,11 47,88 48,41 0,31 0,65 %
K
V

Dow Jones Aktien Performance Vergleich

Loading ...
Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Microsoft 404,33 7,52 % -1,82 % -5,51 % -4,05 % 1,43 % 22,48 % 40,21 % 55,07 % 227,74 %
K
V
Procter & Gamble 157,29 7,34 % 0,21 % 0,93 % -2,81 % 6,59 % 4,84 % 4,02 % 14,60 % 48,32 %
K
V
JPMorgan Chase 181,25 6,55 % 0,65 % -7,26 % -6,47 % 6,42 % 24,22 % 28,18 % 18,23 % 59,75 %
K
V
Verizon 40,13 6,45 % 0,88 % -0,07 % 0,40 % 2,03 % 29,24 % 3,06 % -31,14 % -30,86 %
K
V
Chevron 157,57 5,64 % 0,75 % -2,67 % 0,61 % 10,78 % -6,72 % -7,59 % 53,04 % 31,46 %
K
V
Goldman Sachs 403,11 4,49 % -0,20 % 1,42 % 3,72 % 5,47 % 33,50 % 20,72 % 17,76 % 95,77 %
K
V
Visa 271,37 4,23 % -0,48 % -1,56 % -5,56 % 0,17 % 14,28 % 16,17 % 19,86 % 69,44 %
K
V
Salesforce 271,92 3,34 % -1,59 % -9,10 % -9,80 % -3,19 % 32,75 % 36,99 % 17,25 % 74,32 %
K
V
Dow Inc 56,49 3,01 % -0,58 % -3,37 % -0,48 % 6,97 % 12,80 % -0,51 % -12,66 % -2,22 %
K
V
Walt Disney 112,43 24,52 % -0,45 % -4,03 % -1,82 % 20,81 % 32,77 % 11,39 % -39,96 % -15,12 %
K
V
Caterpillar 357,93 21,06 % -0,11 % -3,78 % 1,14 % 25,47 % 38,08 % 58,94 % 53,38 % 149,67 %
K
V
Amazon 179,17 17,92 % -1,16 % -5,23 % 1,86 % 15,35 % 39,83 % 75,14 % 5,41 % 92,48 %
K
V
American Express 217,50 16,10 % -0,08 % -0,32 % -1,89 % 18,74 % 43,54 % 32,30 % 45,01 % 91,34 %
K
V
Merck & Co. 125,23 14,87 % -0,11 % -0,73 % 2,48 % 5,33 % 22,79 % 9,06 % 69,53 % 79,45 %
K
V
Walmart 59,26 12,78 % -0,65 % -1,38 % -2,64 % 9,49 % 10,06 % 18,65 % 26,45 % 72,32 %
K
V
IBM 181,47 10,96 % -0,89 % -2,38 % -6,14 % 5,83 % 29,65 % 42,02 % 42,21 % 35,38 %
K
V
Travelers Companies 210,42 10,46 % 1,86 % -4,53 % -5,91 % -0,59 % 25,17 % 22,34 % 34,93 % 51,46 %
K
V
3M 91,48 0,08 % 0,57 % -1,82 % 3,89 % 1,53 % 23,77 % 2,96 % -44,90 % -50,01 %
K
V
Honeywell International 191,11 -8,88 % 0,39 % -2,93 % -3,98 % -4,82 % 4,16 % -2,96 % -17,66 % 13,04 %
K
V
Amgen 262,68 -8,80 % -0,53 % -2,71 % -3,33 % -14,66 % -7,37 % 6,74 % 2,73 % 48,01 %
K
V
McDonald’s 270,98 -8,61 % 0,38 % 0,88 % -4,20 % -9,83 % 5,84 % -6,85 % 16,26 % 39,03 %
K
V
Johnson & Johnson 145,74 -7,02 % 0,67 % -2,05 % -6,70 % -9,86 % -4,58 % -9,48 % -10,17 % 5,98 %
K
V
UnitedHealth 493,18 -6,32 % 2,96 % 11,65 % -0,03 % -2,06 % -8,00 % -2,24 % 26,13 % 122,40 %
K
V
Cisco Systems 48,10 -4,81 % 0,65 % -2,89 % -2,12 % -6,18 % -10,54 % -4,39 % -8,90 % -14,72 %
K
V
Boeing 170,23 -34,69 % 0,01 % -1,81 % -6,02 % -20,83 % -8,33 % -18,30 % -31,41 % -55,21 %
K
V
Intel 35,04 -30,28 % -1,79 % -6,88 % -16,67 % -27,23 % -1,68 % 10,08 % -45,88 % -40,09 %
K
V
Home Depot 332,89 -3,94 % 0,02 % -4,17 % -12,26 % -8,15 % 14,69 % 11,35 % 1,47 % 61,86 %
K
V
Apple 167,04 -13,22 % -0,57 % -4,57 % -5,13 % -12,80 % -5,00 % 0,34 % 24,51 % 227,75 %
K
V
NIKE 95,74 -11,82 % 0,95 % 4,07 % -4,22 % -5,93 % -7,74 % -24,14 % -28,72 % 7,33 %
K
V
Coca-Cola 58,91 -0,03 % 0,68 % -0,24 % -2,19 % -1,54 % 8,99 % -7,32 % 9,74 % 24,07 %
K
V

Top und Flop Aktien im Dow Jones

Was sind die Top und Flop Dow Jones Aktien des Jahres? Welche Dow Jones Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im amerikanischen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien des Jahres. Die aktuell beste Dow Jones Aktie 2024 ist ---. Die schlechteste Dow Jones Aktie 2024 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im Dow Jones am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top Dow Jones Aktie und --- die Flop Dow Jones Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene Dow Jones Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer Dow Jones Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte Dow Jones Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den Dow Jones erfahren?